Mimořádné studium

V mimořádném studiu nabízíme možnost studovat za úplatu bez přijímacích zkoušek aktuálně vyučované předměty na Fakultě managementu VŠE. Práva a povinnosti platící pro studium tohoto typu jsou uvedeny u jednotlivých programů mimořádného studia. Mimořádné studium na FM VŠE mohou studovat i studenti řádného studia na FM VŠE za podmínek, jež určuje tato vyhláška.

Vyhláška č. 4/13/14 Uznávání zkoušek a zápočtů na Fakultě managementu VŠE v J.Hradci pro studenty ve studijním plánu E (ECTS) nahrazuje původní vyhlášku č. 1/08/09 uvedenou v pokynech děkana k organizaci mimořádného studia.

ZÁKLADNÍ PROGRAM

Tento program je určen především zájemcům o studium bakalářského stupně na Fakultě managementu a těm, kteří si chtějí doplnit ekonomické vzdělání. Studenti absolvují v každém semestru šest předmětů, které jsou vybrány z akreditovaného studijního bakalářského programu a dále se mohou zúčastnit přípravy k přijímacím zkouškám na VŠE. Studentům přijatým do řádného studia v dalším roce budou úspěšně absolvované předměty uznány jako odstudované dle Studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech (ECTS).

Akademický rok 2018/19: Opatření děkana FM VŠE č. 4/2018 – Realizace základního programu mimořádného studia v akademickém roce 2018/2019 | Více informací  | Závazná přihláška – základní program 2018/19

 

NAVAZUJÍCÍ PROGRAM

Tato forma studia je určena všem zájemcům o navazující magisterské studium na Fakultě managementu a těm, kteří si chtějí doplnit ekonomické vzdělání. Účastníci absolvují během akademického roku předměty 1. ročníku akreditovaného studijního magisterského programu a dále se mohou zúčastnit přípravy k přijímacím zkouškám na Fakultu managementu. Studentům přijatým do řádného studia v dalším roce budou úspěšně absolvované předměty uznány jako odstudované dle Studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech (ECTS).

Akademický rok 2018/19: Opatření děkana FM VŠE č. 3/2018 – Realizace navazujícího programu mimořádného studia v akademickém roce 2018/2019Více informacíZávazná přihláška – navazující program 2018/2019

 

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

Tato forma studia je určena všem zájemcům o studium konkrétních předmětů na Fakultě managementu. Studenti absolvují v každém semestru individuální počet předmětů dle vlastního výběru. Jediným kritériem je skutečnost, že se musí jednat o předměty aktuálně vyučované. Studentům přijatým do řádného studia v dalším roce budou úspěšně absolvované předměty uznány jako odstudované.

Bližší informace | Závazná přihláška – individuální program