Pravidla pro podporu zahraničních výjezdů studentů Fakulty managementu

Fakulta managementu podporuje z prostředků stipendijního fondu studenty při výjezdech do zahraniční. Student o podporu žádá Stipendijní komisi Fakulty managementu prostřednictvím proděkana pro rozvoj a vnější vztahy. Podpora je studentům zpravidla vyplácena před výjezdem a po návratu.

Žádost o podporu před výjezdem nemá formální podobu, stačí pouze e-mail, ve kterém student uvede:

 • formu výjezdu
 • název zahraniční školy nebo organizace poskytující odbornou stáž
 • cílovou zemi
 • přesný termín výjezdu (od – do)
 • nutnými přílohami jsou:
  • výměnný pobyt: podepsaný dokument Learning Agreement (za FM podepisuje proděkan pro pedagogickou činnost)
  • krátkodobý studijní pobyt: přílohy nejsou vyžadovány
  • odborná stáž: podepsaný dokument Learning Agreement nebo Training Agreement (za FM podepisuje garant modulů 61PXE0 a 62PXE0), potvrzení o celkovém průměru za dosavadní studium
  • ostatní formy mobility: potvrzení o přijetí na zahraniční vysokou školu (typicky Letter of Acceptance), potvrzení o celkovém průměru za dosavadní studium, potvrzení o zapsaných předmětech s uvedeným počtem kreditů

Podpora má formu stipendia, které je studentovi vyplaceno jako jednorázová platba, která je fixně stanovena bez ohledu na dobu pobytu. Její výše se odvíjí od typu výjezdu a zařazení cílové země (země výjezdu) do příslušné nákladové skupiny. Seznam zemí s výši podpory je uveden na konci stránky. Platba je vyplacena na číslo účtu uvedené v InSIS, proto je žádoucí, aby student zkontroloval jeho správnost.

Po návratu ze zahraničního výjezdu může student požádat o dodatečnou podporu ve výši 10 % již vyplacené podpory před výjezdem. Podmínkou je sepsání zprávy z výjezdu, ve které shrne své zkušenosti s výjezdem a stručně popíše realizované prezentační a propagační aktivity během výjezdu. Zpráva obsahuje souhlas se zpracováním osobních údajů a také souhlas se zapojením do propagačních aktivit fakulty. Kvůli nařízení GDPR tak musí být podepsána. Podpis je možné připojit elektronicky vložením obrázku podpisu do příslušného pole. Alternativou je klasický ruční podpis a následné naskenování zprávy.

Fakulta managementu se snaží zahraniční výjezdy podporovat a vyjít studentům v maximální míře vstříc. Přesto je nutné upozornit na skutečnost, že tato forma podpory není nároková a může se v průběhu roku změnit. Zároveň je nutné upozornit, že prostředky fakulty jsou omezené a výše podpory velmi pravděpodobně nepokryje všechny náklady související se zahraničním výjezdem.

Studenti fakulty mají možnost získat i další prostředky kompenzující jejich úsilí a náklady spojené se získáním jazykového certifikátu. Podmínkou pro výplatu této formy podpory je dosažení alespoň úrovně B2, která je nutná pro účast ve výběrovém řízení na výměnné studijní pobyty. Ověření dosažení příslušné jazykové úrovně je provedeno dle tabulek, které jsou dostupné zde.

Výše stipendia spojená se získáním jazykového certifikátu závisí na dosažené jazykové úrovni:

 • v případě úrovně B2 je rovna doložitelným nákladům na získání certifikátu do maximální výše 5000 Kč za jazykový certifikát
 • v případě úrovně C1 je rovna doložitelným nákladům na získání certifikátu do maximální výše 6000 Kč za jazykový certifikát

Studenti se rovněž mohou zúčastnit fotosoutěže na sociálních sítích Fakulty managementu. Umístění jejich fotografií na předních příčkách je odměněno formou stipendia dle vyhlášených pravidel soutěže.

Studenti mohou získat podporu ze zdrojů fakulty i za aktivity spojené se sdílením svých zkušeností ze zahraničních výjezdů např. formou uspořádání přednášek pro ostatní studenty fakulty, přípravou výstavy o studentské mobilitě apod.

Výše podpory pro jednotlivé státy – pro žádosti podané OD 1. září 2019

(výše podpory pro žádosti podané DO 1. září 2019 je k dispozici na samostatné stránce)

 

Nákladová skupina Země Příspěvek
Výměnný pobyt Krátkodobý stud. pobyt Odborná stáž Ostatní formy mobility
I. Bulharsko
Chorvatsko
Maďarsko
Makedonie
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Ukrajina
15000 5000 15000 10000
II. Belgie
Estonsko
Francie
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Malta
Portugalsko
Rakousko
Rusko
Řecko
Slovinsko
Španělsko
Turecko
20000 10000 20000 15000
III. Argentina
Brazílie
Čína
Dánsko
Finsko
Chile
Indie
Indonésie
Irsko
Island
Izrael
Jihoafrická republika
Lucembursko
Malajsie
Mexiko
Německo
Nizozemsko
Peru
Švédsko
Thajsko
Velká Británie
Vietnam
25000 15000 25000 15000
IV. Austrálie
Japonsko
Jižní Korea
Kanada
Lichtenštejnsko
Norsko
Nový Zéland
Singapur
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
Švýcarsko
35000 20000 35000 20000