Freemover

Jde o individuální mobilitu studentů, kdy si studenti sami vybírají zahraniční vysokou školu, na které by chtěli studovat. Do procesu hledání vysoké školy a vyjednávání o přijetí nevstupuje Oddělení zahraničních styků ani některý z proděkanů, vše si dojednává sám student – sám školu vybere, zajistí akceptaci a po dohodě s domovskou univerzitou pobyt realizuje.

Výhody této formy výjezdu

  • absence výběrového řízení
  • absence pevných termínů
  • uznání získaných kreditů do studijního plánu studenta
  • možnost oslovit prestižní univerzity mimo partnerskou síť VŠE

Nevýhody této formy výjezdu

  • nutnost samostatné komunikace s přijímací vysokou školou
  • riziko administrativních komplikací ze strany přijímací školy
  • nutnost platby školného (pokud jej přijímací škola vyžaduje)

Financování výjezdu

Fakulta managementu své studenty podporuje z prostředků stipendijního fondu, kdy omezuje počet podpořených studentů na nejvýše 4 za akademický rok. Zároveň si však vyhrazuje právo v odůvodněných případech navýšit počet podpořených studentů v daném akademickém roce. O podporu mohou žádat i studenti kombinované formy studia.

Aby studentovi Fakulty managementu byla přiznána finanční podpora, musí splnit tyto podmínky:

  • studium proběhne na škole, která není stávajícím partnerem VŠE (není zapojena do sítě ERASMUS)
  • student má v době projednání žádosti celkový průměr za dosavadní studium v daném studijním programu nižší nebo roven 2,00
  • student si vybírá předměty uznatelné v rozsahu alespoň 20 ECTS

Více informací o pravidlech podpory zahraničních výjezdů je možné najít zde: