Odborné stáže

Jedná se o odborné stáže v zahraničí, které nabízí organizace z praxe pro studenty Fakulty managementu. Jde o individuální mobilitu studentů, která je realizována jako součást výuky modulu 61PXE0 Oborná praxe nebo modulu 62PXE0 Odborná praxe. Student si praxi domlouvá sám a zároveň se řídí podmínkami uvedených modulů.

Výhody této formy výjezdu

 • absence výběrového řízení
 • získání kreditů za absolvování modulů 61PXE0 / 62PXE0
 • možnost získání prostředků z programu ERASMUS
 • cenné zkušenosti pro budoucí pracovní uplatnění

Nevýhody této formy výjezdu

 • nutnost samostatné komunikace s organizací poskytující praxi
 • nutnost mít sjednané zdravotní, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
 • administrativní náročnost procesu v případě podpory z programu ERASMUS

Financování výjezdu

Tuto formu výjezdu je možné financovat z prostředků programu ERASMUS za splnění těchto podmínek:

 • žadatel o podporu studuje v prezenční formě studia
 • minimální délka stáže je 2 měsíce a maximální délka je 12 měsíců
 • stáž je realizována v zemi zapojené do programu ERASMUS
 • praktická stáž je nedílnou součástí studia (je absolvována jako součást výuky)
 • student nemá v zemi výjezdu trvalé bydliště a/nebo není občanem státu, ve kterém chce realizovat stáž

Pracovní stáž s finanční podporou programu ERASMUS není možné realizovat v institucích a dalších orgánech Evropské Unie, v organizacích spravujících programy Evropské Unie a v národních diplomatických misích v zahraničí.

Podporu jsou oprávněni čerpat i občané jiných zemí, kteří v zemi zapojené do programu ERASMUS studují v akreditovaném studijním programu.

Pro placené stáže realizované studenty VŠE je možné čerpat podporu z programu ERASMUS max. po dobu dvou měsíců. Pro neplacené stáže je doba podpory navýšena na max. 3 měsíce. Výše podpory je fixně stanovena formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí jako příspěvek na zvýšené náklady tohoto pobytu. Výše podpory závisí na zařazení země do příslušného pásma.

Studenti Fakulty managementu, včetně studentů kombinované formy, mají možnost zažádat si o podporu ze zdrojů stipendijního fondu.

Aby studentovi Fakulty managementu byla přiznána finanční podpora, musí splnit tyto podmínky:

 • student odbornou stáž absolvuje v rámci modulu 61PXE0 nebo 62PXE0 a stáž odpovídá pravidlům těchto modulů
 • student má v době projednání žádosti celkový průměr za dosavadní studium v daném studijním programu nižší nebo roven 2,00
 • student nemá v zemi výjezdu trvalé bydliště a/nebo není občanem státu, ve kterém chce realizovat stáž
  • v opačném případě se výše podpory ze zdrojů fakulty krátí na polovinu

Více informací o pravidlech podpory zahraničních výjezdů je možné najít zde:

Administrace výjezdu

Každý výjezd na obornou stáž musí být smluvně podložen a to bez ohledu na způsob financování. Podstatné je, zda je výjezd realizován s podporou programu ERASMUS či nikoli.

V případě výjezdu s podporou programu ERASMUS je výjezd realizován na základě vyplněného dokumentu Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships. Tento dokument má tři části, které se vyplňují (a) před zahájením výjezdu, (b) v případě změn v průběhu výjezdu a (c) ihned po jeho skončení. Dokument vyplní student ve spolupráci s garantem modulů 61PXE0 a 62PXE0 (Veronika Vašíčková, vasickova@fm.vse.cz), který také dokument podepisuje. Administraci výplaty podpory a vystavení účastnické smlouvy provádí Oddělení zahraničních vztahů VŠE. Kontaktní osobou je Ing. Gabriela Böhmová.

V případě výjezdu bez podpory programu ERASMUS, je výjezd realizován na základě dokumentu Training Agreement. Dokument opět vyplní student ve spolupráci s garantem modulů 61PXE0 a 62PXE0, který dokument podepisuje.

V obou případech musí student před podpisem dokumentů doložit potvrzení o pojištění po celou dobu pracovní stáže, a to:

 • potvrzení o zajištění zdravotního pojištění
 • potvrzení o sjednání úrazového pojištění vztahujícího se na úkoly prováděné studentem zahrnující alespoň škody způsobené studentovi na pracovišti
 • potvrzení o sjednání pojištění odpovědnosti škod způsobených studentem na pracovišti

Dále platí, že je nutné dodržet všechny organizační a formální požadavky modulů 61PXE0 nebo 62PXE0, v rámci kterých je zahraniční odborná praxe realizována.

Soubory ke stažení