Interní studentská soutěž

Pravidla Interní studentské soutěže

Smyslem této soutěže je podpořit činnost studentů, studentských organizací a spolků vytvářejících dobré jméno fakulty. Tím přispívá k naplnění strategického cíle 5 prioritní oblasti 3 Strategického plánu rozvoje FM.

Soutěž je určena studentům Fakulty managementu VŠE v prezenční i kombinované formě. Podporuje takové aktivity, které jsou v souladu s rozvojovými záměry fakulty definovanými ve Strategickém plánu rozvoje FM.

Způsob podání žádosti o podporu

Žádost o podporu podává vždy jeden student, který bude za realizaci aktivity odpovědný. Předpokládá se však zapojení i dalších studentů, kteří budou členy realizačního týmu.

Žádost o podporu je možné v daném kalendářním roce podat ve dvou kolech. První kolo na začátku letního semestru umožňuje navrhnout aktivity s dobou ukončení buď v letním semestru, nebo až v semestru zimním. Druhé dodatečné kolo na začátku zimního semestru umožňuje navrhnout aktivity s dobou ukončení pouze v zimním semestru. Pro rok 2018 jsou určena tato mezní data podání žádosti:

  • letní semestr: do 28. února 2020
  • zimní semestr: do 9. října 2020

Je nutné upozornit, že v dodatečném kole bude soutěženo o zbylé prostředky alokované do Interní studentské soutěže a toto kolo nemusí být v případě vyčerpání prostředků v kole prvním vypsané.

Žádost musí být podána na příslušném formuláři a elektronicky zaslána administrátorce soutěže Mgr. Ireně Míkové. Studentům je doporučeno konzultovat s administrátorkou obsah žádosti před jejím podáním. Žádost následně posoudí tříčlenná komise, která může Stipendijní komisi FM:

  • doporučit žádost k financování v plné výši
  • doporučit žádost k financování s úpravou výše výdajů
  • nedoporučit žádost k financování

Po rozhodnutí Stipendijní komise FM o financování žádosti je nutné administrátorce soutěže dodat podepsaný formulář s finální verzí předpokládaných výdajů, tj. buď ve verzi původní, nebo upravené v případě financování s úpravou výše výdajů.

Financování aktivit

Financování realizace aktivit má ze strany Fakulty managementu formu stipendia. Fakulta na realizaci všech podpořených aktivit vyčleňuje částku v maximální výši 100 000 Kč na kalendářní rok. V odůvodněných případech si vyhrazuje právo tento limit navýšit, případně zapojit do financování aktivity i další zdroje. Maximální výše podpory u jednotlivé žádosti není stanovena, nicméně je vhodné vzít v potaz celkový objem vyčleněných prostředků a sestavit rozumný a reálný rozpočet.

V žádosti o podporu je nutné uvést harmonogram realizace jednotlivých činností a s nimi spojených výdajů (např. nákup spotřebního materiálu, zajištění občerstvení, pronájem prostor, ediční služby, cestovné) po celou dobu realizace aktivity. Všechny výdaje se musí vztahovat přímo k realizaci dané aktivity, měly by být dobře odůvodněné a maximálně konkrétní. Výdaje, které tyto podmínky nenaplní, nebudou Fakultou managementu financovány.
V případě doporučení žádosti k financování a jejím schválení Stipendijní komisí FM bude odpovědnému studentovi vypláceno stipendium dle harmonogramu uvedenému v žádosti. Po předložení závěrečné zprávy komise zpravidla navrhuje každému členovi týmu odměnu za úspěšnou realizaci aktivity, a to formou mimořádného stipendia.

Ukončení aktivit

Co nejdříve po ukončení aktivity je nutné předat administrátorce soutěže podepsanou závěrečnou zprávu, jejíž nedílnou součástí je přehled o skutečných výdajích spojených s realizací aktivity včetně všech dokladů. Pro rok 2018 jsou určena tato mezní data podání závěrečné zprávy:

  • letní semestr: do 30. června 2020
  • zimní semestr: do 31. ledna 2021

Teprve poté navrhne hodnotící komise Stipendijní komisi FM výplatu odměny za realizaci aktivity členům týmu podle míry jejich zapojení do realizace aktivity, kvality výstupu, kvality závěrečné zprávy a rovněž s ohledem na reálné čerpání přidělených finančních prostředků.

Závěrečné zprávy z financovaných projektů

Akce Organizátor Rozpočet Semestr
Mezinárodní studentská konference V4UM! Vojtěch Prchal, Martin Kozoň – events4students 30 510 Kč Letní semestr 2016/2017
Alfa piknik 2017 Claudia Srníková, Nikola Moravcová – Alfa Fí 20 000 Kč Zimní semestr 2017/2018
Halloween na Fakultě managementu 2017 Denisa Pernicová – Fakultní kulturní spolek 12 000 Kč Zimní semestr 2017/2018
Sporťák FM 2018 Jiří Chalupský, Denisa Pernicová 42 000 Kč Letní semestr 2016/2017
Zimní semestr 2017/2018
Velikonce na Fakultě managementu 2018 Denisa Pernicová – Fakultní kulturní spolek 20 000 Kč Letní semestr 2018/2019
4+ Vojtěch Prchal – events4students 12 000 Kč Letní semestr 2018/2019
Alfa Piknik 2018 Natálie Jarošová – Alfa Fí 20 000 Kč Zimní semestr 2018/2019
Dny zdraví a pohybu Jindřichův Hradec 2018 Simona Haganová 6 500 Kč Zimní semestr 2018/2019
Halloween na Fakultě managementu 2018 Denisa Pernicová – Fakultní kulturní spolek 6 000 Kč Zimní semestr 2018/2019
10. Vánoční trhy Denisa Pernicová – Fakultní kulturní spolek 4 000 Kč Zimní semestr 2018/2019
Sporťák FM 2019 Jiří Chalupský, Denisa Pernicová 37 000 Kč Letní semestr 2017/2018
Zimní semestr 2018/2019
Velikonoce na Fakultě managementu 2019 Denisa Pernicová – Fakultní kulturní spolek 15 000 Kč Letní semestr 2018/2019
4+ Denisa Kůstková – events4students 18 500 Kč Zimní semestr 2019/2020
Dny zdraví a pohybu 2019 Simona Haganová 35 000 Kč Zimní semestr 2019/2020