Podpora VaV aktivit

O podporu se mohou ucházet jak akademičtí, vědečtí nebo výzkumní pracovníci fakulty, tak studenti doktorského studijního programu (bez ohledu na jeho formu). Podpora není poskytována na mzdy a odměny.

Prioritní formy vědecko-výzkumných (VaV) aktivit

Finanční prostředky jsou posuzovány z hlediska přínosu k osobnímu rozvoji žadatele a rozvojovým prioritám fakulty v oblasti VaV (zvyšování kvalifikace, zvyšování mezinárodní dimenze vědy na FM VŠE, publikace kvalitních výstupů, především časopiseckých publikací či monografií u prestižních akademických vydavatelství, optimálně uznatelné z hlediska Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů). K podporovaným aktivitám dále patří:

  • Příprava a podání VaV projektu k některé z grantových agentur mimo VŠE.
  • Spolupráce ve VaV mezi katedrami a zahraničními partnery (např. pozvání zahraničního vědce na FM s cílem pomoci iniciovat nový projekt či pokročit při řešení nějakého stávajícího projektu či přípravy publikace).
  • Krátkodobé stáže na zahraničních pracovištích (s cílem přípravy mezinárodního projektu či zvyšování kvalifikace).

U každého výstupu (pokud existuje) musí být jednoznačně uvedeno, že byl podpořen z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj FM VŠE – číslo projektu IP 600040.

Rozpočet

Položky rozpočtu musí být stručně zdůvodněny a ve zdůvodnění rozepsány na hlavní kategorie výdajů (např. cestovné domácí, cestovné zahraniční, nákup odborné literatury, apod.).

Podávání návrhů

Kdykoliv během roku, optimálně do do  30. dubna.

Vyplněný a podepsaný formulář se odevzdává na Oddělení pro vědu a výzkum (Mgr. Míková, zároveň vyplněný formulář v elektronické podobě zaslat na adresu irena.mikova@vse.cz).

V případě  schválení finančních prostředků navrhovatel bude odpovídat za jejich hospodárné čerpání v souladu s rozpočtem a pravidly čerpání (finance je dle nařízení kvestora VŠE nutno vyčerpat do 30. listopadu). Příkazcem operace je vždy proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium. Ke každému podpořenému návrhu je třeba vypracovat a odevzdat stručnou závěrečnou zprávu, musí být předložena proděkanovi pro vědu, výzkum a doktorské studium do 15. ledna následujícího roku.