Tisková zpráva úvodní

Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci podala v roce 2010 žádost o dotaci do Operačního programu VaVpI na realizaci projektu „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“. Dne 30. června 2011 bylo ministrem školství podepsáno Rozhodnutí o přidělení dotace. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 73 748 404,78 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši 50 mil. Kč, z čehož je 85 % financováno z prostředků EU a 15 % ze státního rozpočtu.

Cílem projektu s registračním číslem CZ.1.05/4.1.00/04.0191 je zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity. Dílčími cíli projektu je (i) zajištění moderní infrastruktury pro vědu a výzkum studentů magisterského a doktorského studia, (ii) zajištění potřebné infrastruktury pro pořádání doktorských a vědeckých konferencí, workshopů a kulatých stolů a (iii) vytvoření vhodných prostorů pro zapojení absolventů do VaV, zejm. grantových projektů, programů a dalších vědecko-výzkumných aktivit.

V rámci projektu budou rekonstruovány a revitalizovány učebny, posluchárny, sloužící k výuce s dopadem do VaV činnosti a vzniknou nové konferenční prostory.  Tím dojde ke: (i) zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury, vzniknou prostory pro pořádání konferenci, workshopů a kulatých stolů, (ii) zkvalitnění ostatních prostorů (vstupní haly, sociálního zařízení, společných prostorů/chodeb), což také přispěje ke zvýšení kvality, (iii) v rekonstruovaných místnostech vzniknou nové kabinety pro doktorandy, hostující profesory a další vědecko-výzkumné pracovníky fakulty.

Dne 15. dubna 2013 byla zahájena stavba projektu „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“.

Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE

Projekt „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“