Magisterské studium

Aktualizované podmínky pro akademický rok 2020/2021

Aktualizace ze dne 20. 5. 2020, 15.00:
Vzhledem k aktuální situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra České republiky k prevenci šíření koronaviru schválil Akademický senát Fakulty managementu VŠE změnu podmínek přijímacího řízení tak, jak to umožňuje Zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Tyto podmínky jsou finální pro první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021.


Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů

Studium v magisterském navazujícím studijním programu prohlubuje poznatky z oblasti managementu, ekonomie a příbuzných disciplín získané v bakalářském stupni studia a oproti němu se vyznačuje vyšší mírou vědecko-výzkumného zaměření. Studenti oboru se připravují pro pozice ve vrcholovém managementu organizací či v expertních poradenských službách v ziskovém i neziskovém sektoru.

Studium klade vyšší nároky na schopnost koordinování činností složitějších objektů řízení a na koncepční a strategické myšlení. Dosavadní informace fakulty i zpětná vazba od absolventů potvrzují, že absolventi se výborně uplatňují na trhu práce.

Typ studijního programu Název studijního programu Standardní délka studia Počet přijímaných studentů Forma studia
Magisterský navazující Management 2 roky 250
(předpokládaný, obě formy celkem)
prezenční, kombinovaná*

*) V kombinované formě studia probíhá výuka formou soustředění 4× za semestr, a to v pátek, v sobotu a dle potřeby také v neděli.


I. Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Absolventi škol v zahraničí prokazují dosažené vzdělání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. osvědčením – dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Vzhledem k termínu přijímací zkoušky mohou tuto konat i uchazeči, kteří ještě nemají řádně ukončeno studium v bakalářském studijním programu. V tomto případě však musí úspěšné ukončení studia doložit nejpozději do 15. 10. 2020.

a) Přijetí na základě přijímací zkoušky

Vzhledem k nutnosti zajištění rovných podmínek pro všechny uchazeče bude mít přijímací zkouška formu odborné eseje na zadané téma z oblasti managementu a/nebo ekonomie, která bude zacílena na konkrétní téma a prostřednictvím doplňujících otázek ověří schopnost uchazeče nalézt a pracovat s informacemi a prezentovat vlastní názor. Zadání eseje bude zveřejněno v termínu stanoveném v článku V. na stránce https://www.fm.vse.cz/prijimacky-mag/ spolu s požadavky na její odevzdání (formát, způsob odevzdání). Absolvování přijímacího testu bude vyžadovat pouze počítač s připojením k internetu s libovolným nainstalovaným webovým prohlížečem a libovolným textovým editorem, a dále e-mailovou schránku, ze které bude esej odevzdána k vyhodnocení.

Esej bude psána výhradně v českém nebo slovenském jazyce.

b) Přijetí bez přijímací zkoušky

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky stanovuje děkan na základě kapacitních možností fakulty pro příslušný akademický rok samostatným Opatřením děkana.


II. Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímací zkoušky do obou typů studijního programu se budou zpracovávat samostatně pro každou z nabízených forem studia. Bodové hranice se tak mohou pro jednotlivé formy studia lišit.

Esej bude ohodnocena maximálně 100 body. Bodové ohodnocení vznikne jako průměr hodnocení tří členů přijímací komise; předsedou komise je proděkan pro studium, další dva členy pak jmenuje děkan fakulty.

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.


III
. Druhé kolo přijímacího řízení

Pokud nebude po ukončení zápisů do studia v magisterském navazujícím studijním programu naplněna kapacita fakulty, rozhodne děkan fakulty o vypsání druhého kola přijímacího řízení. Přesné podmínky 2. kola přijímacího řízení budou v případě jeho vypsání zveřejněny na této stránce nejpozději do 15. července 2020.


IV. Přihláška ke studiu

Termín odevzdávání přihlášek na navazující magisterské studium je od 22. října 2019 do 30. dubna 2020.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč nejpozději následující den (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Tento poplatek lze uhradit výhradně na účet uvedený v pokynech pro platbu.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontaktní adresu (e-mail), a vždy se o něm může přesvědčit v aplikaci pro podávání přihlášek.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 810,- Kč je za všech okolností nevratný.


V. Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímacích zkoušek na magisterské navazující studium je stanoven na pátek 19. června 2020 v 18.00 hodin SELČ – další informace budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce.

Zápis do studia bude organizován výhradně distančně, a to buď korespondenčně, nebo prostřednictvím informačního systému, v němž uchazeč podal přihlášku – konkrétní informace budou uchazeči oznámeny v rozhodnutí o přijetí ke studiu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na e-mail prijimacky.fm@vse.cz