Magisterské studium

Podmínky pro akademický rok 2021/2022

Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů

Studium v navazujícím magisterském studijním programu prohlubuje znalosti z oblasti managementu, ekonomie a příbuzných oborů získané v bakalářském stupni studia. Proti bakalářskému stupni se vyznačuje vyšší mírou vědecko-výzkumného zaměření.
Studenti programu se připravují pro pozice ve vrcholovém managementu organizací či v expertních poradenských službách v podnikatelském, veřejném i neziskovém sektoru. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění strategických cílů organizace, včetně schopnosti tyto cíle stanovit.
Nejdůležitější dovednosti, které jsou rozvíjeny v průběhu studia, tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit a budovat sebe, vztahy, organizaci a řídit změny. Při rozvíjení schopnosti sebeřízení je věnována zvýšená péče kultivaci postojů a návyků, které vedou k potřebě celoživotního vzdělávání. Kromě těchto manažerských dovedností jsou absolventi schopni využívat ekonomických nástrojů potřebných k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí.
Absolventi Fakulty managementu VŠE nacházejí bez problému uplatnění v podnikatelském, veřejném i neziskovém sektoru.

Typ studijního programu Název studijního programu Standardní délka studia Počet přijímaných studentů Forma studia
Magisterský navazující Management 2 roky 250
(předpokládaný, obě formy celkem)
prezenční, kombinovaná*

*) V kombinované formě studia probíhá výuka formou soustředění 4× za semestr, a to v pátek, v sobotu a dle potřeby také v neděli.


I. Podmínky přijetí

Konkrétní podmínky přijetí do magisterského navazujícího studijního programu v akademickém roce 2021/2022 budou zveřejněny po schválení Akademickým senátem Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, a to na přelomu října a listopadu 2021. Následující text není aktuální.

Zákonnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Absolventi škol v zahraničí prokazují dosažené vzdělání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. osvědčením – dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Vzhledem k termínu přijímací zkoušky mohou tuto konat i uchazeči, kteří ještě nemají řádně ukončeno studium v bakalářském studijním programu. V tomto případě však musí úspěšné ukončení studia doložit nejpozději do 15. 10. 2020.

a) Přijetí na základě přijímací zkoušky

Vzhledem k nutnosti zajištění rovných podmínek pro všechny uchazeče bude mít přijímací zkouška formu odborné eseje na zadané téma z oblasti managementu a/nebo ekonomie, která bude zacílena na konkrétní téma a prostřednictvím doplňujících otázek ověří schopnost uchazeče nalézt a pracovat s informacemi a prezentovat vlastní názor. Zadání eseje bude zveřejněno v termínu stanoveném v článku V. na stránce https://www.fm.vse.cz/prijimacky-mag/ spolu s požadavky na její odevzdání (formát, způsob odevzdání). Absolvování přijímacího testu bude vyžadovat pouze počítač s připojením k internetu s libovolným nainstalovaným webovým prohlížečem a libovolným textovým editorem, a dále e-mailovou schránku, ze které bude esej odevzdána k vyhodnocení.

Esej bude psána výhradně v českém nebo slovenském jazyce.

b) Přijetí bez přijímací zkoušky

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky stanovuje děkan na základě kapacitních možností fakulty pro příslušný akademický rok samostatným Opatřením děkana.


II. Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímací zkoušky do obou typů studijního programu se budou zpracovávat samostatně pro každou z nabízených forem studia. Bodové hranice se tak mohou pro jednotlivé formy studia lišit.

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.


III. Druhé kolo přijímacího řízení

Pokud nebude po ukončení zápisů do studia v magisterském navazujícím studijním programu naplněna kapacita fakulty, rozhodne děkan fakulty o vypsání druhého kola přijímacího řízení.


IV. Přihláška ke studiu

Termín odevzdávání přihlášek na navazující magisterské studium je od do 30. dubna 2021.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč nejpozději následující den (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Tento poplatek lze uhradit výhradně na účet uvedený v pokynech pro platbu.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontaktní adresu (e-mail), a vždy se o něm může přesvědčit v aplikaci pro podávání přihlášek.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 870,- Kč je za všech okolností nevratný.


V. Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímacích zkoušek na magisterské navazující studium je stanoven na pátek 18. června 2021 – další informace budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce.

Náhradní termín přijímacích zkoušek na magisterské navazující studium je stanoven na středu 23. června 2021 – další informace budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na e-mail prijimacky.fm@vse.cz