Magisterské studium

Podmínky pro akademický rok 2018/2019

Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů

Studium v magisterském navazujícím studijním programu prohlubuje poznatky z oblasti managementu, ekonomie a příbuzných disciplín získané v bakalářském stupni studia a oproti němu se vyznačuje vyšší mírou vědecko-výzkumného zaměření. Studenti oboru se připravují pro pozice ve vrcholovém managementu organizací či v expertních poradenských službách v ziskovém i neziskovém sektoru.

Studium klade vyšší nároky na schopnost koordinování činností složitějších objektů řízení a na koncepční a strategické myšlení. Dosavadní informace fakulty i zpětná vazba od absolventů potvrzují, že absolventi se výborně uplatňují na trhu práce.

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Max. počet přijímaných studentů Forma studia
Magisterský navazující Ekonomika a management Management 2 roky 250 prezenční, kombinovaná*

*) V kombinované formě studia probíhá výuka formou soustředění 4× za semestr, a to v pátek a v sobotu.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Absolventi škol v zahraničí prokazují dosažené vzdělání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. osvědčením – dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Vzhledem k termínu přijímací zkoušky mohou tuto konat i uchazeči, kteří ještě nemají řádně ukončeno studium v bakalářském studijním programu. V tomto případě však musí úspěšné ukončení studia doložit nejpozději do 10. 9. 2018.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky stanovuje děkan na základě kapacitních možností fakulty pro příslušný akademický rok samostatným Opatřením děkana.

Přijetí na základě přijímací zkoušky

Další podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z následujících částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímací zkoušky do obou typů studijního programu se budou zpracovávat samostatně pro každou z nabízených forem studia. Bodové hranice se tak mohou pro jednotlivé formy studia lišit.

Minimální celkový počet bodů, který bude nutné získat pro úspěšné složení přijímací zkoušky, bude stanoven tak, aby těch, kteří jej nedosáhnou, bylo maximálně 20 % všech uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku. O přijetí pak rozhodne pořadí úspěšných uchazečů sestavené na základě celkového bodového zisku z přijímací zkoušky. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký bude odpovídat kapacitním možnostem fakulty. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí sestavené podle celkového počtu získaných bodů a splnění podmínek pro úspěšné složení přijímací zkoušky.

Přihláška ke studiu

Termín odevzdávání přihlášek na navazující magisterské studium je od 1. prosince 2017 do 30. dubna 2018.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč nejpozději následující den (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč. Tento poplatek lze uhradit výhradně na účet uvedený v pokynech pro platbu.

Pokud uchazeč nemá možnost podat přihlášku elektronicky, přijme fakulta výjimečně přihlášku i v listinné podobě na předepsaném formuláři SEVT, poplatek se i v tomto případě zasílá výhradně na účet a s variabilním symbolem, které fakulta uchazeči sdělí (na elektronickou adresu, výjimečně i na poštovní adresu, kterou v přihlášce uvede).

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontaktní adresu (e-mail), případně se o něm může přesvědčit v aplikaci pro podávání přihlášek.

Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studijního programu byl stanoven na 26. června 2018 – konkrétní datum a hodina budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce.
Náhradní termín přijímacího řízení bude 3. července 2018 – jen na základě žádosti podané nejpozději v den řádného termínu přijímací zkoušky.
Zápis do studia je stanoven na 9. července 2018.