Magisterské studium

Podmínky pro akademický rok 2020/2021

Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů

Studium v magisterském navazujícím studijním programu prohlubuje poznatky z oblasti managementu, ekonomie a příbuzných disciplín získané v bakalářském stupni studia a oproti němu se vyznačuje vyšší mírou vědecko-výzkumného zaměření. Studenti oboru se připravují pro pozice ve vrcholovém managementu organizací či v expertních poradenských službách v ziskovém i neziskovém sektoru.

Studium klade vyšší nároky na schopnost koordinování činností složitějších objektů řízení a na koncepční a strategické myšlení. Dosavadní informace fakulty i zpětná vazba od absolventů potvrzují, že absolventi se výborně uplatňují na trhu práce.

Typ studijního programu Název studijního programu Standardní délka studia Max. počet přijímaných studentů Forma studia
Magisterský navazující Management 2 roky 250 prezenční, kombinovaná*

*) V kombinované formě studia probíhá výuka formou soustředění 4× za semestr, a to v pátek, v sobotu a dle potřeby také v neděli.


I. Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Absolventi škol v zahraničí prokazují dosažené vzdělání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. osvědčením – dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Vzhledem k termínu přijímací zkoušky mohou tuto konat i uchazeči, kteří ještě nemají řádně ukončeno studium v bakalářském studijním programu. V tomto případě však musí úspěšné ukončení studia doložit nejpozději do 25. 9. 2020.

a) Přijetí na základě přijímací zkoušky

Další podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z následujících částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

b) Přijetí bez přijímací zkoušky

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky stanovuje děkan na základě kapacitních možností fakulty pro příslušný akademický rok samostatným Opatřením děkana.


II. Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímací zkoušky do obou typů studijního programu se budou zpracovávat samostatně pro každou z nabízených forem studia. Bodové hranice se tak mohou pro jednotlivé formy studia lišit.

O přijetí do studia rozhoduje pořadí úspěšných uchazečů sestavené na základě celkového bodového zisku z přijímací zkoušky; výsledky obou částí se přitom sčítají a nejsou stanoveny dílčí hranice. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní kapacita fakulty a kvóty Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.


III. Přihláška ke studiu

Termín odevzdávání přihlášek na navazující magisterské studium je od 22. října 2019 do 30. dubna 2020.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč nejpozději následující den (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Tento poplatek lze uhradit výhradně na účet uvedený v pokynech pro platbu.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontaktní adresu (e-mail), a vždy se o něm může přesvědčit v aplikaci pro podávání přihlášek.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 810,- Kč je za všech okolností nevratný.


IV. Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studijního programu byl stanoven na 19. června 2020 – konkrétní datum a hodina budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce.
Náhradní termín přijímacího řízení bude 22. června 2020 – jen na základě žádosti podané nejpozději v den řádného termínu přijímací zkoušky.

Zápis do studia je stanoven na 25. června 2020. Zápis do studia bude umožněn také korespondenčně či jinou osobou na základě plné moci.

 

V. Dny otevřených dveří

Pro zájemce o studium jsou určeny dny otevřených dveří. Oficiální dny otevřených dveří proběhnou 29. ledna a 4. dubna 2020 – podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty managementu VŠE. Fakulta managementu VŠE pořádá rovněž neoficiální dny otevřených dveří. Přesné datum jejich konání bude zveřejněno v dostatečném časovém předstihu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!