" />


-

-

-

Více... »

HledatKatedra společenských věd vznikla po restrukturalizaci fakulty v roce 2002. Zajišťuje výuku na bakalářském a magisterském stupni studia, v jeho prezenční a kombinované formě. Jde o výuku společenskovědního základu a kontextu oboru management se zaměřením na ekonomii, enviromentalismus, psychologii, právo a sociologii, dále o výuku jazyků (anglický, francouzský, italský, německý, ruský, španělský) a tělesné výchovy v rámci Universitního sportovního klubu. Na katedře jsou vedeny a obhajovány studentské bakalářské, diplomové a disertační práce v širokém spektru témat. Od 2015/2016 katedra v magisterském studiu garantuje specializaci Organizační chování.

Katedra přispívá k řešení systémových záležitostí fakulty (např. studentská zpětná vazba, klub absolventů), které mnohdy iniciuje. Pro studenty a zaměstnance poskytuje psychologické, právní a environmentální poradenství. Podílí se na Universitě třetího věku a kurzech pro veřejnost.

Členové katedry řeší vědeckovýzkumné projekty a výsledky své vědecké práce prezentují na konferencích, v odborných časopisech a monografiích. Při pedagogické a výzkumné činnosti navazují spolupráci nejen s akademickou obcí, ale významně též s praxí a pro rozmanité organizace zpracovávají mezioborové studie.

Celý text »

kontakt | všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 384 417 200

Významné publikace