Katedra společenských věd

Katedra společenských věd vznikla po restrukturalizaci fakulty v roce 2002. Zajišťuje výuku na bakalářském a magisterském stupni studia, v jeho prezenční a kombinované formě. Jde o výuku společenskovědního základu a kontextu oboru management se zaměřením na ekonomii, enviromentalismus, psychologii, právo a sociologii, dále o výuku jazyků (anglický, francouzský, italský, německý, ruský, španělský) a tělesné výchovy v rámci Universitního sportovního klubu. Na katedře jsou vedeny a obhajovány studentské bakalářské, diplomové a disertační práce v širokém spektru témat. Od 2015/2016 katedra v magisterském studiu garantuje specializaci Organizační chování.

Katedra přispívá k řešení systémových záležitostí fakulty (např. studentská zpětná vazba, klub absolventů), které mnohdy iniciuje. Pro studenty a zaměstnance poskytuje psychologické, právní a environmentální poradenství. Podílí se na Universitě třetího věku a kurzech pro veřejnost.

Členové katedry řeší vědeckovýzkumné projekty a výsledky své vědecké práce prezentují na konferencích, v odborných časopisech a monografiích. Při pedagogické a výzkumné činnosti navazují spolupráci nejen s akademickou obcí, ale významně též s praxí a pro rozmanité organizace zpracovávají mezioborové studie.

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail
doc. JUDr. Dr. Hejda Jan 206 384 417 225 hejda@fm.vse.cz
PhDr. Hiršová Miloslava, Ph.D. 214 384 417 207 hirsova@fm.vse.cz
Ing. Jaegerová Václava
232 384 417 272 jaegerva@fm.vse.cz
Mgr. Ing. Král Pavel
zástupce vedoucího katedry
tajemník katedry
228 384 417 238 kralpa@fm.vse.cz
Mgr. Míková Irena 406 384 417 235 mikovair@fm.vse.cz
Mgr. Novotná Eliška, PhD.
219 384 417 234 novotnae@fm.vse.cz
Mgr. Polívková Jana, Ph.D. 230 384 417 214 polivkov@fm.vse.cz
Riley Steven, BA 231 384 417 252 riley@fm.vse.cz
RNDr. Syrovátka Oldřich, CSc. 229 384 417 205 syrovatk@fm.vse.cz
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. 216 384 417 276 michal.simunek@fm.vse.cz
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
vedoucí katedry
211 384 417 279 vopatek@fm.vse.cz
Ing. Votava Libor, Ph.D. 221 384 417 260 votaval@fm.vse.cz