Katedra managementu

Katedra managementu vznikla v červenci 2012 úspěšným sloučením dříve existující Katedry managementu podnikatelské sféry, Katedry managementu veřejného sektoru a Institutu zdravotnických služeb.

Katedra managementu zajišťuje výuku manažerských disciplín v bakalářském a magisterském studiu v prezenční, kombinované a mimořádné formě. Vybraní pedagogové jsou školiteli a vyučujícími v doktorském studijním programu fakulty. Východiskem výuky a další vědeckovýzkumné práce je management vyučovaný jako povinný předmět pro všechny studijní obory fakulty. Navazující předměty respektují systémový přístup k managementu z pohledu funkčního, rozhodovacího a informačního. Nabízené předměty jsou koncipované tak, aby student získal potřebnou sumu vědomostí a faktografických poznatků.

Na výuce se podílejí i odborníci z praxe, a to formou jednotlivých přednášek, mimosemestrálních kurzů, externí výuky, vedením závěrečných prací studentů, účastí na státních zkouškách a obhajobách. Do výuky jsou zařazovány i exkurze studentů do významných podnikových i veřejnoprávních subjektů.

Katedra garantuje tři specializace magisterského studia: Management podnikatelské sféry, Management veřejné sféry a regionálního rozvoje, a Management zdravotnických služeb.

Absolventi studijní specializace management podnikatelské sféry, kterou garantuje katedra, nacházejí profesní uplatnění v manažerských pozicích středního a vyššího managementu českých i zahraničních firem. Pro rozvíjení praktických manažerských dovedností studentů specializace Managementu podnikatelské sféry má katedra zařazenu do výuky manažerskou simulaci Markstrat (strategický marketing).

Personální obsazení

Jméno a funkce Místnost Telefon E-Mail Specializace *
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
vedoucí katedry
411 384 417 253 dvorakji@fm.vse.cz MPS
Ing. Pavel Čejka, Ph.D., MBA
externí pracovník
MPS
doc. Ing. Hana Ezrová, CSc.
externí pracovník
410 MPS
Ing. Roman Fiala, Ph.D.
externí pracovník
416 MPS
Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D. 418 384 417 251 hajdikova@fm.vse.cz MPS
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
externí pracovník
heskova@fm.vse.cz MPS
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
externí pracovník
420 kaczorp@vse.cz MVS
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. 505 384 417 154 kincl.tomas@gmail.com
Ing. Petra Kozáková, Ph.D. 413 384 417 216 kozakova@fm.vse.cz MPS
Ing. Jana Krbová, Ph.D. 415 384 417 217 krbova@fm.vse.cz MVS
Ing. Mgr. Martin Luštický, Ph.D.
412 384 417 258 martin.lusticky@vse.cz MVS
Ing. Martin Musil, Ph.D.
zástupce vedoucího a tajemník katedry
414 384 417 245 musil@fm.vse.cz MVS
Ing. Michal Novák, Ph.D. 503 384 417 151 michal.novak@vse.cz
Ing. Jan Nový
externí pracovník
414 novyja@fm.vse.cz MVS
Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc. 427 384 417 289 peter.pazitny@vse.cz MZS
Ing. Jana Pevná, Ph.D. 410 384 417 218 pevnaja@fm.vse.cz MPS
Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. sabm03@vse.cz
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.
externí pracovník
sedlakov@fm.vse.cz MVS
Ing. Irena Stejskalová, Ph.D. 413 384 417 216 stejskai@fm.vse.cz MPS
Ing. Stanislav Tripes, Ph.D. 228 384 417 238 xtris00@fm.vse.cz MPS
JUDr. Oldřich Vacek
externí pracovník
420 vaco01@fm.vse.cz MPS
Ing. Tereza Vinšová 418 384 417 107 vinsova@fm.vse.cz MPS
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. jan.zavodny@vse.cz MPS
Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D.
externí spolupracovník
228 384 417 238 KralPa@fm.vse.cz MPS
Ing. Markéta Dočekalová
doktorandka
509 marketadocekalova@centrum.cz
Ing. Daria Gunina
doktorandka
314A 384 417 261 daria.gunina@vse.cz
Ing. Daniela Kandilaki
doktorandka
427 384 417 289 xkand05@vse.cz
Ing. Martina Korecká
doktorandka
509 xkorm66@vse.cz
Ing. Věra Králová
doktorandka
228 xpilv05@vse.cz
Ing. Jakub Kratochvíl
doktorand
509 jakubkratochvil@email.cz
Ing. Jitka Mattyašovská
doktorandka
jitka.mattyasovska@seznam.cz
Ing. Iveta Musilová
doktorandka
509 xmusi02@vse.cz
Ing. Ondřej Prchal
doktorand
509 prco00@vse.cz
Ing. Petr Svoboda
doktorand
509 xsvop38@vse.cz
Mgr. Klára Šimůnková
doktorandka
327 qsimk00@fm.vse.cz

* specializace a hlavní zaměření pedagogů: MPS = management podnikatelské sféry, MVS = management veřejné sféry a regionálního rozvoje, MZS = management zdravotnických služeb