Zateplení obvodového pláště

Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci (šestá fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze) podala v roce 2010 žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 16. OPŽP, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), pro projekt s názvem „Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č. p. 1117/II v Jindřichově Hradci.

Dne 30. června 2010 Ministryně životního prostředí podepsala Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu.

Dne 23. srpna 2013 bylo vrchním ředitelem sekce 300 Ministerstva životního prostředí podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Realizace projektu byla zahájena 24. června  2013 a ukončení je plánováno do 1. listopadu 2013.

Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce budou Státnímu fondu životního prostředí předloženy do 1. února 2015.

Celkové výdaje projektu jsou ve výši 9 315 155,00 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši 5 320 397,00 Kč (z čehož je 85 % financováno z prostředků EU, 5 % ze Státního fondu životního prostředí 10 % z vlastních zdrojů) a nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 3 994 758,00 Kč.

Účelem projektu je realizace úspor energie v objektu Vysoké školy ekonomické v Praze – Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn a výměně otvorových výplní v celkové výměře 2 380,00 m2.

Hlavním přínosem projektu bude plánované:

  • snížení spotřeby elektrické energie o 709 GJ/rok
  • snížení emisí CO2 o 39 t/rok

Dle Energetického posudku bylo ve skutečnosti dosaženo:

  • snížení spotřeby elektrické energie o 1 184 GJ/rok
  • snížení emisí CO2 o 65,8 t/rok