Tisková zpráva k realizaci projektu

V Jindřichově Hradci 11. dubna 2019

Od června roku 2017 je na Fakultě managementu realizován celoškolský projekt s názvem „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342, do kterého je zapojeno pět ze šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Cílem tohoto projektu je posílit postavení Vysoké školy ekonomické v Praze, a jejích jednotlivých fakult, v oblasti ekonomického a manažerského vzdělávání,  a to pomocí:

 • rozvoje akademických pracovníků,
 • rozvoje podpory a připravenosti studentů při přechodu na pracovní trh, včetně podpory podnikavosti a zajišťování praxí studentů,
 • rozvoje studijních programů na základě požadavků praxe,
 • rozšíření nabídky předmětů v cizích jazycích a rozšíření studijních pomůcek nejrůznějších typů,
 • intenzivnější spolupráce s absolventy,
 • podpory studentů a pracovníků v oblasti zahraniční mobility,
 • podpory studentů se specifickými studijními potřebami,
 • rozvoje lidských zdrojů pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality a přípravy procesů pro získání národní institucionální akreditace a zahraničních akreditací,
 • rozvoje efektivního a projektového řízení.

Fakulta managementu je zapojena pouze do některých z výše uvedených aktivit. Omezuje tedy své úsilí pouze na činnosti spadající do vybraných klíčových aktivit (zkratka KA):

 • KA01 – řízení projektu
 • KA02 – vzdělávání pracovníků
 • KA03 – podpora podnikatelství
 • KA05 – podpora studia
 • KA07 – podpora spolupráce s Alumni
 • KA08 – internacionalizace vysokoškolského prostředí
 • KA10 – tvorba systémů řízení a zvyšování kvality a příprava akreditací
 • KA11 – efektivní a projektové řízení

KA01 – řízení projektu

V případě aktivity, jejíž náplní je řízení projektu, dochází průběžně k plánování, realizaci a kontrole všech činností, které projekt obsahuje a které směřují k naplnění jeho cílů, zajištění výstupů projektu a dosažení monitorovacích indikátorů.

KA02 – vzdělávání pracovníků

Cílem aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků je rozvoj znalostí, zkušeností a dovedností pracovníků působících na Fakultě managementu, jenž povedou ke zvyšování kvality výuky. Od počátku projektu bylo realizováno 34 školení, kurzů či jiných vzdělávacích akcí v oblasti zvládání zátěže, pedagogických dovedností, odborného specifického know-how, prezentačních, mediálních a rétorických dovedností, statistických a ekonomických metod, citací a využívání zdrojů, práce s novými softwarovými programy a výuky cizích jazyků. Část těchto akcí (24) byla realizována v prostorách Fakulty managementu či v prostorách pražských fakult, z části (10) se jednalo o externí vzdělávací akce, pořádané vybranými vzdělávacími institucemi a organizacemi. V případě školení probíhajících v prostorách VŠE se jednalo převážně o skupinové vzdělávací akce. Školení pořádaná mimo VŠE měla převážně charakter individuálních výukových akcí zaměřených na rozvoj odborného specifického know-how. Všech těchto akcí se zúčastnilo celkem 42 akademických i ostatních pracovníků Fakulty managementu.  V rámci projektu byl vytvořen on-line systém pro evidenci a správu školení, v němž mohou pracovníci zapojených fakult najít aktuální nabídku školení realizovaných v rámci projektu, a v němž se na vybraná školení mohou přihlásit.

KA03 – podpora podnikatelství

Klíčová aktivita podpora podnikatelství se zaměřuje na získávání pracovních zkušeností, podporu rozvoje praktických dovedností a zvyšování kompetencí potřebných pro uplatnění studentů a absolventů na trhu práce. Dále se zaměřuje na poradenskou činnost v oblasti podnikání, která podporuje rozvoj podnikatelských kompetencí studentů a absolventů. V této aktivitě bylo pro studenty Fakulty managementu uspořádáno celkem 24 odborných workshopů a přednášek na nejrůznější témata. Jejich cílem je především přenos zkušeností z praxe. Akcí tohoto typu se od počátku projektu zúčastnilo 273 studentů a 18 odborníků z praxe. Kromě workshopů a přednášek se mohou studenti Fakulty managementu zúčastnit také odborných exkurzí ve vybraných společnostech. Do této doby proběhlo 7 odborných exkurzí, kterých se zúčastnilo celkem 126 studentů. Tyto akce pro studenty jsou plánovány vždy na začátku každého semestru a studenti jsou o nich průběžně informováni formou osobních pozvánek v rámci vyučovaných odborných předmětů, tištěných pozvánek, resp. plakátů umístěných v prostorách fakulty, e-mailových pozvánek rozesílaných přímo studentům a také prostřednictvím skupiny na sociální síti Facebook s názvem Praxe na Fakultě managementu VŠE . Důležitým subjektem pro podporu studentských praxí je Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP), s nímž byla koncem roku 2017 podepsána Deklarace o spolupráci. Právě ve spolupráci s JVTP byla zrealizována soutěž studentské odborné činnosti, během níž měli studenti možnost naučit se prezentovat své záměry a zdokonalit se nejen v praktických dovednostech, ale také v komunikaci a spolupráci. Tato soutěž vyvrcholila Konferencí studentské vědecko-odborné činnosti v dubnu 2019.

KA05 – podpora studia

Poměrně významnou aktivitou je podpora studia, jejímž cílem je vytvořit moderní studijní pomůcky pro studenty kombinované formy studia (v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia), a tím zvýšit kvalitu poskytovaného vzdělávání, úspěšnost studia i připravenost absolventů pro praxi. Je dbáno na to, aby byly využity takové způsoby přenosu informací, které jsou studentům blízké a umožní reflektovat požadavky dnešní doby. Do tohoto okamžiku bylo vytvořeno 814 studijních pomůcek různých typů, které studenti v realizovaném dotazníkovém šetření označili za nejoblíbenější, resp. nejvíce vyhovující jejich studijním potřebám. Takto vytvořené studijní pomůcky budou použity při výuce akreditovaných předmětů vyučovaných od akademického roku 2019/2020.

KA07 – podpora spolupráce s Alumni

Cílem činností realizovaných v rámci aktivity zaměřené na podporu spolupráce s Alumni je vytvoření vhodných nástrojů pro zpětnou vazbu VŠE týkající se úspěšnosti jejích absolventů, podporu spolupráce s absolventy a zavedení postupů umožňujících aktivní zapojení absolventů do studijních procesů. Posílení vazby mezi praxí a vzděláváním lépe připraví absolventy na zapojení na trhu práce a poskytne lepší přehled o vývoji na trhu práce. Za tímto účelem byly na Fakultě managementu zorganizovány 3 neformální akce s dalšími doprovodnými akcemi, např. neformální setkání studentů, pracovníků a absolventů v rámci 25. výročí existence vysokoškolské výuky v Jindřichově Hradci nebo Homecoming 2018 – přijďte zpátky domů. Dále byly uspořádány dvě akce na podporu setkávání studentů s úspěšnými absolventy za účelem sdílení zkušeností z praxe v oblastech, ve kterých působí. Tyto akce byly studenty vnímány velmi pozitivně a byl o ně velký zájem. Průběžně jsou v rámci této aktivity sbírána data od absolventů formou dotazování při promocích a on-line dotazováním. Dotazník obsahoval jak otázky týkající se jejich adaptace na trhu práce, tak otázky umožňující zpětně zhodnotit využitelnost vybraných aspektů nabytých teoretických znalostí v pracovním procesu. Výsledky byly zpracovány do formy zprávy z dotazování. Dále byla zpracována analýza adaptace absolventů na trhu práce, využívající výsledky dotazování za roky 2018 a 2019. V rámci této aktivity byla rovněž vytvořena skupina na sociální síti Facebook s názvem Klub absolventů Fakulty managementu VŠE. Ta prozatím slouží jako hlavní komunikační kanál mezi fakultou a jejími absolventy, a to až do doby, kdy bude finalizován proces tvorby webové platformy Klub absolventů Fakulty managementu VŠE.

KA08 – internacionalizace vysokoškolského prostředí

V rámci klíčové aktivity internacionalizace vysokoškolského prostředí usiluje Fakulta managementu především o zvyšování počtu zahraničních mobilit studentů i pracovníků, o podporu zájmu zahraničních studentů o studium na Fakultě managementu a o navázání dalších zahraničních partnerství. Na podporu informovanosti studentů a přenosu zkušeností ze zahraničních výjezdů bylo dosud na fakultě zorganizováno 6 akcí, např. přednáška Čína očima stážistů v koncernu Volkswagen. Již dvakrát proběhla v prostorách fakulty vícedenní akce s názvem International Days, jejímž hlavním cílem bylo upozornit studenty na možnosti zahraniční mobility a rovněž jim umožnit získat informace od studentů, kteří již zahraniční výjezd absolvovali. Jednalo se o sadu krátkých přednášek a besed, které byly doplněny akcemi se zapojením zahraničních studentů. Pro lepší sdílení zkušeností mezi vyjíždějícími studenty byla založena skupina na sociální síti Facebook s názvem Zahraniční pobyty FM VŠE. Průběžně realizovanou aktivitou je informační a administrativní podpora vyjíždějícím studentům a akademických pracovníkům fakulty. Tato podpora primárně zahrnuje zodpovídání dotazů, pomoc při plánování a administraci výjezdu ve všech jeho fázích, administraci žádostí o finanční podporu, aktualizaci informací na webových stránkách fakulty a rovněž i řešení problémů s výjezdy. Podporována byla rovněž účast řešitelů na akcích typu International Staff Week realizovaných na vybraných zahraničních univerzitách – University of Economics in Bratislava a University of Maribor. Tyto akce jsou brány jako vhodná příležitost k navázání spolupráce nejen s pořadatelskou organizací, ale také dalšími univerzitami v rámci Evropské unie. To konečně reflektuje uzavřené memorandum o spolupráci s Faculty of Business Management, University of Economics in Bratislava a School of Economics and Business, Kaunas University of Technology.

KA10 – tvorba systémů řízení a zvyšování kvality a příprava akreditací

Cílem další klíčové aktivity je zavedení provázaného systému řízení a zvyšování kvality, který vychází z mezinárodně ověřených postupů a principů a který umožní především kvalitativní posun všech procesů souvisejících s pedagogickou, tvůrčí a mezinárodní činností VŠE. Základním předpokladem pro fungování tohoto systému je rozvoj lidských zdrojů. Zpočátku se činnosti realizované v této klíčové aktivitě na Fakultě managementu soustředily zejména na úpravu vnitřního prostředí a procesů fakulty tak, aby odpovídaly nově schváleným předpisům. Další činnosti se soustředily na porovnávání rámce kvality daného systémem národních akreditací a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE. Následně byla vypracována analýza Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE. Výstup mimo jiné vymezuje pravomoci a odpovědnosti jednotlivých rolí, které jsou na Fakultě managementu se zajišťováním a vnitřním hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností spojeny. Dále byly realizovány činnosti v oblasti průzkumu připravenosti vnitřního prostředí Fakulty managementu na další kroky k získávání akreditace AACSB. S počátkem roku 2018 byly na fakultě zahájeny rovněž aktivity věnované analýze fungování fakultního systému péče o lidské zdroje. Cílem bylo provést tuto analýzu nejen s ohledem na Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE, ale zejména s ohledem na požadavky akreditace AACSB. Analýza byla dokončena v prosinci roku 2018 a následně byla projednána na schůzce Vedení FM VŠE a Akreditační rady FM VŠE. Vybraná doporučení budou implementována již při hodnocení pracovníků v průběhu roku 2019 a přijatá opatření povedou k naplnění požadavků v rámci systému péče o lidské zdroje a jejich rozvoj a k vytvoření a pravidelné aktualizaci individuálních plánů rozvoje lidských zdrojů na Fakultě managementu.

KA11 – efektivní a projektové řízení

V rámci klíčové aktivity věnované efektivnímu a projektovému řízení je Fakulta managementu zapojena pouze do činností souvisejících s rozvojem projektového řízení, včetně posílení kompetencí při řízení projektů. Dosavadní snahy řešitelů spočívaly především v přípravě podkladů k návrhu koncepce projektového řízení na Fakultě managementu a sběru a analyzování informací o potřebách zaměstnanců v oblasti projektového řízení. Koncem roku 2018 byla vypracována „Analýza stávajícího stavu projektové agendy na Fakultě managementu – první část“, jako podpůrný materiál pro vznikající Analýzu funkčnosti projektového řízení na útvarech FMJH.  V rámci této aktivity byla rovněž realizována první z pěti plánovaných pracovních návštěv pracovníků Fakulty managementu v akademických institucích po Evropě či v tuzemsku, a sice na Kaunas University of Technology – School of Economics and Business zaměřená na získávání zkušeností a zvyšování znalostí a dovedností v oblasti standardů AACSB věnovaných efektivnímu strategickému řízení, které mohou být využity především při plnění strategických cílů Fakulty managementu a rozvoji v oblasti efektivního řízení na Fakultě managementu.