Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice

Dotační titul

  • Program: 1. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Číslo projektu

  • TL01000498

Anotace projektu

Cílem projektu je poskytnout představitelům veřejné správy, ale i podnikatelského a neziskového sektoru prakticky orientované informace a poznatky pro účinné intervence v oblasti oživení městských center a vybraných veřejných prostorů, které přispějí k posílení jejich atraktivity a konkurenční schopnosti, zvláště vůči obchodním centrům na okrajích měst.
Řešení projektu reaguje na strategii (strategický rámec) Česká republika 2030. Vychází také ze Zásad urbánní politiky (MMR, aktualizace 2017) a dalších mezinárodních dokumentů, které věnují otázkám městského rozvoje, resp. speciálně městským centrum významnou pozornost. Zvláště Lipská charta o udržitelném rozvoji evropských měst (2007), Územní agenda EU 2020, Nová agenda pro města (2016) a Městská agenda pro EU (Amsterdamský pakt, 2016).

Příjemci

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (hlavní příjemce)
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu Jindřichův Hradec (další účastník)

Řešitelé

  • doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni (řešitel)
  • Ing. Jana Krbová, Ph.D., VŠE Praha, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (další řešitel)