Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE

Tisková zpráva úvodní

Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci podala v roce 2010 žádost o dotaci do Operačního programu VaVpI na realizaci projektu „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“. Dne 30. června 2011 bylo ministrem školství podepsáno Rozhodnutí o přidělení dotace. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 73 748 404,78 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši 50 mil. Kč, z čehož je 85 % financováno z prostředků EU a 15 % ze státního rozpočtu.

Cílem projektu s registračním číslem CZ.1.05/4.1.00/04.0191 je zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity. Dílčími cíli projektu je (i) zajištění moderní infrastruktury pro vědu a výzkum studentů magisterského a doktorského studia, (ii) zajištění potřebné infrastruktury pro pořádání doktorských a vědeckých konferencí, workshopů a kulatých stolů a (iii) vytvoření vhodných prostorů pro zapojení absolventů do VaV, zejm. grantových projektů, programů a dalších vědecko-výzkumných aktivit.

V rámci projektu budou rekonstruovány a revitalizovány učebny, posluchárny, sloužící k výuce s dopadem do VaV činnosti a vzniknou nové konferenční prostory.  Tím dojde ke: (i) zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury, vzniknou prostory pro pořádání konferenci, workshopů a kulatých stolů, (ii) zkvalitnění ostatních prostorů (vstupní haly, sociálního zařízení, společných prostorů/chodeb), což také přispěje ke zvýšení kvality, (iii) v rekonstruovaných místnostech vzniknou nové kabinety pro doktorandy, hostující profesory a další vědecko-výzkumné pracovníky fakulty.

Dne 15. dubna 2013 byla zahájena stavba projektu „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“.

Tisková zpráva závěrečná

Jindřichův Hradec, 9. června 2014 – Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci po třech letech ukončila projekt s názvem Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE podpořeného z OP VaVpI., jehož hlavním cílem bylo zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity.

K dílčím cílům patřilo zajištění moderní infrastruktury pro vědu a výzkum studentů magisterského a doktorského studia a také pro pořádání doktorských a vědeckých konferencí, workshopů a kulatých stolů a konečně vytvoření vhodných prostorů pro zapojení absolventů do VaV, zejména grantových projektů, programů a dalších vědecko-výzkumných aktivit.

V rámci projektu realizovaného v letech 2011–2014 byly rekonstruovány a revitalizovány učebny, posluchárny, sloužící k výuce s dopadem do VaV činnosti a zastřešením prostoru mezi pavilony byl vybudován nový pavilon Dvorana. Generálním dodavatelem stavby byla firma Hochtief CZ a.s. Stavební práce byly ukončeny ve 4. čtvrtletí loňského roku a následovalo vybavení rekonstruovaných a revitalizovaných učeben a pracoven. Celý projekt byl ukončen 30. 4. 2014.

„Realizací projektu jsme získali možnost pořádat v Jindřichově Hradci vědecké konference, semináře a letní školy. Získali jsme totiž adekvátní zázemí, které je obvykle pro tyto účely nabízeno na srovnatelných zahraničních univerzitách.“ (Prof. Radim Jiroušek, DrSc., děkan FM VŠE)

Členové projektového týmu

  • Prof. Radim Jiroušek, DrSc. – hlavní manažer projekt, jirousek@fm.vse.cz, 384 417 250
  • Ing. Mgr. Miroslav Malec – finanční manažer projektu, malecm@fm.vse.cz, 384 417 299
  • Ing. Jana Krbová, Ph.D. – asistentka manažera projektu, krbova@fm.vse.cz, 384 417 217
  • Ing. Jozef Košťál – technický manažer projektu, kostal@fm.vse.cz, 384 417 116

Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE