Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH

Tisková zpráva úvodní

Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci (šestá fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze) podala v roce 2012 žádost o dotaci do Operačního programu VaVpI, prioritní osy 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem na realizaci projektu „Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH“. Dne 2. prosince 2013 bylo náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Realizace projektu bude zahájena 1. 1. 2014 a ukončení je plánováno do 30. 4. 2015. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 79 000 129,00 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši 78 693 939,00 Kč (z čehož je 85 % financováno z prostředků EU a 15 % ze státního rozpočtu) a nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 306 190,00 Kč.

Dílčími cíli projektu je zajištění moderní infrastruktury pro výuku a vědu studentů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků. Dále také zajištění rozvoje infrastruktury pro potřeby pořádání doktorských konferencí, workshopů, kulatých stolů apod. a vytvoření vhodných prostorů pro zapojení absolventů do VaV. projektů, do výzkumných programů a dalších vědecko-výzkumných aktivit.

Hlavním přínosem projektu bude:

  • zrekonstruování stávajících kapacit FM VŠE, modernizace exteriéru a doplňkové aktivity sestávající se z doplnění HW a SW, kancelářské techniky a zařízení,
  • rozšíření ploch, které bude řešeno nástavbou nad pavilony B a C, čímž vzniknou pracovny pro vědecko-pedagogické pracovníky, pracovny pro hostující profesory a post-doc stážisty, pracovny pro doktorandy, zázemí pro správu vědy (proděkan pro vědu, OVV) a učebny pro pořádání letních škol, vědeckých seminářů a mezinárodních konferencí.

V Jindřichově Hradci dne 12. 12. 2013

Tisková zpráva závěrečná

Jindřichohradecká Fakulta managementu VŠE získala moderní zázemí

Jindřichův Hradec, 22. srpna 2015 – Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci po dvou letech ukončila projekt s názvem Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH podpořeného
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), jehož hlavním cílem bylo zlepšení kvality infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkumně-vývojové a inovační aktivity.

K dílčím cílům patřilo zajištění moderní infrastruktury pro vědu a výzkum studentů magisterského a doktorského studia a také pro pořádání doktorských a vědeckých konferencí, workshopů a kulatých stolů a konečně vytvoření vhodných prostor pro zapojení absolventů do VaV, zejména grantových projektů, programů a dalších vědecko-výzkumných aktivit.

V rámci projektu realizovaného v letech 2014 až 2015 byly modernizovány a rekonstruovány stávající učebny a posluchárny, sloužící k výuce s dopadem do VaV činnosti a pracovny vědecko-výzkumných
a pedagogických pracovníků. Dále byla vybudována nástavba nad pavilony B a C (5. patro), kde budou nové pracovny pro hostující profesory, mladé vědeckovýzkumné pracovníky a zázemí pro oddělení VaV.

Generálním dodavatelem stavby byla firma OHL ŽS. Stavební práce byly ukončeny v letos v březnu. Následovalo vybavení rekonstruovaných a revitalizovaných učeben a pracoven nábytkem, výpočetní a audiovizuální technikou. Celý projekt byl ukončen 30. června 2015.

Členové projektového týmu