Termíny

-

-

-

Více... »

HledatVýuka v mECTS (“moduly“)

..studijní program F – bakalářské modulární studium..

61MZS0

Management zdravotnických služeb

garant: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
vyučující: Ing. Daniela Kandilaki, Ing. Peter Pažitný, MSc., Ph.D., Ing. Ondřej Lešetický, PhD., Ing. Jan Mlčák, MBA

Zaměření předmětu: Seznámit studenty se základy managementu aplikovaného do zdravotnictví a naučit je praktickému využití základních dovedností v oblasti managementu zdravotnických služeb. Vysvětlit problematikou veřejného zdraví a jeho dopady na celkový zdravotní stav populace. Představit základní přístupy k problematice kvality zdravotnických služeb (strukturální, procesní, výsledkové, atd.) včetně aplikace teoretických poznatků do praxe. Představit základní právní normy regulující oblast zdravotnictví v ČR nebo ve vybraných zemích.
Kurs představuje minimalistickou verzi pozdější magisterské specializace, tak aby i studenti bakalářského stupně získali aspoň základní představu o sektoru zdravotnických služeb a rozšířili si tak manažerské povědomí o další specifickou oblast.

..studijní program F – magisterské modulární studium..

62MZS0

Management zdravotnických služeb II

garant: prim. MUDr. Rudolf Střítecký
vyučující: prim. MUDr. Rudolf Střítecký, Ing. Jan Mlčák, MBA

Zaměření předmětu: Seznámit studenty se základy managementu aplikovaného do zdravotnictví a naučit je praktickému využití základních dovedností v oblasti managementu zdravotnických služeb. Vysvětlit problematikou veřejného zdraví a jeho dopady na celkový zdravotní stav populace. Aplikovat biostatistické metody prostřednictvím nástrojů manažerské epidemiologie na jednoduché problémy manažerského rozhodování ve zdravotnictví. Představit základní přístupy k problematice kvality zdravotnických služeb (strukturální, procesní, výsledkové, atd.) včetně aplikace teoretických poznatků do praxe. Seznámit studenty s teorií etiky a morálky a jejich vazbou na legislativní opatření. Představit základní právní normy regulující oblast zdravotnictví v ČR nebo ve vybraných zemích EU.

Kurs je pro specializaci management zdravotnických služeb povinný .

62EFZ0

Ekonomika a financování zdravotní péče

garant: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D
vyučující: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Zaměření předmětu: Prezentovat zdravotnickou ekonomiku jako samostatnou ekonomickou disciplínu, která využívá standardní nástroje mikroekonomické teorie pro analýzu zdravotnických trhů a chování jednotlivých zdravotnických subjektů. Vysvětlit základní charakteristiky trhu se zdravotní péčí a seznámit studenty se základními modely a fomami financování zdravotní péče ve světě. Objasnit fungování komerčních a zdravotních pojišťoven a základní principy, které se uplatňují na trhu s pojištěním.

Kurs je pro specializaci management zdravotnických služeb povinný .

62OZP0

Metody hodnocení zdravotnických programů

garant: prim. MUDr. Rudolf Střítecký
vyučující: Ing. Peter Pažitný, MSc., Ph.D.

Zaměření předmětu: Seznámit studenty se základy ekonomického oceňování ve zdravotnictví.
Vysvětlit základní nákladové analýzy a jejich aplikaci na konkrétní případové studie.
Seznámit studenty se základy ekonomických analytických modelů a jejich využití pro manažerské rozhodování při poskytování zdravotnických služeb.
Demonstrovat prostřednictvím zjednodušených příkladů (případových studií) praktické aspekty metod ekonomického oceňování poskytované zdravotní péče.

Kurs je pro specializaci management zdravotnických služeb povinný.

62ITZ0

Informační technologie ve zdravotnictví

garant: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D
vyučující: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Zaměření předmětu: Seznámit studenty se základy ICT aplikovaných do zdravotnictví a naučit je praktickému využití základních informačních dovedností v oblasti managementu zdravotnických služeb.
Představit ve své podstatě veškeré aspekty efektivního využití IT (pořizování, zpracování, ukládání a prezentace dat) v oblasti zdravotnictví. Seznámit se stručnou historií, cíli a prostředky zdravotnických informačních systémů, zejména pak problematikou jejich tvorby a zavádění. Vysvětlovány jsou jednotlivé kroky algoritmu zpracování biologických signálů a obrazu.
Demonstrovat prostřednictvím zjednodušených příkladů (případových studií) praktické aplikace EBM přístupu.

Kurs je pro specializaci management zdravotnických služeb volitelný.

62KZP0

Kvalita zdravotní péče

garant: prim. MUDr. Rudolf Střítecký
vyučující: prim MUDr. Rudolf Střítecký, Ing. Martina Bednářová

Zaměření předmětu: Seznámit studenty se managementem zdravotnických služeb a naučit je využití specifických dovedností v oblasti kvality zdravotní péče.
Rozšířit přístupy k problematice zajištění kvality zdravotnických služeb s ohledem na praktické aplikace ve zdravotnických systémech.
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni definovat kvalitu poskytovaných služeb, používat kritéria hodnocení kvality ve zdravotnických službách, účelně a efektivně řídit zvyšování kvality zdravotní péče na úrovni nemocničního oddělení a uplatnit získané znalosti a dovednosti ve vedení nebo správních radách zdravotnických zařízení, podílet se na managementu zdravotnických organizací na úrovni obce, kraje nebo ministerstva zdravotnictví.

Kurs je pro specializaci management zdravotnických služeb volitelný.