Termíny

-

-

-

Více... »

HledatVýuka v ECTS

..studijní program E – ECTS – bakalářské studium..

6MZ201

Úvod do zdravotního managementu

Ing. Kandilaki

Kurs představuje minimalistickou verzi pozdější magisterské specializace, tak aby i studenti bakalářského stupně získali aspoň základní představu o sektoru zdravotnických služeb a rozšířili si tak manažerské povědomí o další specifickou oblast. Sekundárním cílem je pak navázání těsnějšího kontaktu s potenciálními studenty specializace MZS včetně nabídky vědomostního základu a prostoru ke zpracování bakalářské práce.

Kurs se v současnosti samostatně již nevyučuje, obsah je zahrnut do nového modulární předmětu 61MZS0

6MZ302

Historie vývoje zdravotnických systémů

Ing. Lešetický, Ph.D.

Kurs představuje ucelený pohled na jednotlivé typy zdravotnických systémů (for-profit, welfare systém), jak se vyvíjely od přelomu 19. století do současné podoby (Bismarckův, beveridgeovský univerzální, sovětský a systém v USA).

Kurs se v současnosti samostatně již nevyučuje, obsah je zahrnut do nového modulární předmětu 61MZS0

6MZ399

Seminář k bakalářské práci

Ing. Lešetický, Ph.D.

Kurs se v současnosti samostatně již nevyučuje.

..studijní program E – ECTS – magisterské studium..

6MZ401

Management zdravotní péče

MUDr. Střítecký

Management zdravotní péče představuje esenciálni kurs ve vedlejší studijní specializaci „Management zdravotnických služeb“, kombinující poznatky ze zdravotnických, ekonomických i dalších společenských věd – zejména v oblasti strategického managementu.

6MZ402

Veřejné zdravotnictví a epidemiologie

MUDr. Střítecký

Předmět Veřejné zdravotnictví a epidemiologie představuje organické spojení dvou rozsáhlých bloků. Oblast tzv. „veřejného zdraví“ seznamuje studenty s oblastí veřejného zdravotnictví (historickým vývojem a současnými trendy). Podblok epidemiologie je zaměřen na pochopení biostatistických principů v medicíně a zejména pak na efekt určitých epidemiologických souvislostí na zdravotní stav populace. (rozdělení a příčin (determinantů) nemocí a událostí spjatých se zdravotním stavem lidské populace a aplikací těchto poznatků při řešení zdravotních problémů.)

6MZ503

Ekonomika a financování zdravotní péče

Ing. Lešetický, Ph.D.

Předmět má specializační charakter a svým obsahem navazuje na ekonomickou teorii a prezentuje její aplikaci na odvětví, jehož posláním je poskytování zdravotní péči. Jednotlivé podbloky doplňují posluchačovi znalosti z oblastí aplikace manažerské ekonomiky, způsobů financování zdravotní péče (se zvláštním zřetelem na systém financování podle diagnostických skupin), zdravotnického pojištění a farmakoekonomiky. Cílem kursu je vybavit studenty teoretickou základnou pro podrobnější pochopení fungování zdravotnických systémů a způsobů jejich financování s důrazem na efektivní alokaci zdrojů.

6MZ504

IT ve zdravotnictví

Ing. Lešetický, Ph.D.

Studenti se seznámí se stručnou historií, cíli a prostředky zdravotnických informačních systémů, zejména pak problematikou jejich tvorby a zavádění. V rámci kursu je probírán datový standard pro přenos dat v informačních systémech a základní kategorie/pojmy v oblasti ochrany dat. Vysvětlovány jsou jednotlivé kroky algoritmu zpracování biologických signálů a obrazu. Zdroje odborných informací jsou objasněny na konkrétních příkladech za využití medicínských odborných databází Medline a Cochrane Collaboration Library, diskutována je i problematika validity zdrojů dostupných v Internetu. Speciální blok je věnován problematice managementu znalostí v medicíně. Pro pochopení souvislostí je vhodné předchozí absolvování předmětů/kursů Základy práce na PC, Informatika pro ekonomy, popř. e-Government.

6MZ505

Právní a etické aspekty zdravotní péče

MUDr. Střítecký, Ing. Mlčák, M.B.A.

Právní a etické aspekty zdravotní péče spojuje po obsahové stránce dva v určitých oblastech prolínající se bloky. Úvodní blok seznamuje studenty s právními normami, které upravují fungování zdravotnictví (poskytování zdravotní péče) v ČR a v některých zemích EU – např. . Ve druhé části se posluchači seznamují s problematikou etiky a morálky a jejich aplikace ve zdravotnictví. Samotný kurs je pak společně zajišťován Katedrou společenských věd a Institutem managementu zdravotnických služeb. Pro pochopení souvislostí je vhodné orientace v právní oblasti – předchozí absolvování předmětů/kursů Právo, Občanské právo, popř. Správní právo.

6MZ600

Diplomový seminář

Ing. Lešetický, Ph.D.

Cílem kursu je poskytnout studentům podporu při zpracování diplomové práce, a to zejména v oblasti rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a při splnění formálních i obsahových náležitostí kladených na formát kvalifikační práce.