Termíny

-

-

-

Více... »

hledatPoučení o práci v kybernetickém prostředí VŠE

Potvrzuji, že jsem se seznámil se svými povinnostmi a závazky plynoucími z přístupu:

  • k osobním údajům pracovníků a studentů VŠE, případně dalších osob v evidenci VŠE, stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) ve znění pozdějších předpisů;
  • k dalším údajům datové základny a kybernetickým prostředkům VŠE z hlediska přípustného nakládání ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) ve znění pozdějších předpisů;
  • ke kybernetickým prostředkům VŠE dle předchozích odrážek dle vnitřních předpisů VŠE, zejména PR 08/2011 „Pravidla provozování a využívání univerzitního informačního systému Vysoké školy ekonomické v Praze“ a PR 01/2007 „Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze“.

V případě, že nabudu dojmu, že mám z nějakého důvodu přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, v rozsahu, který bych mít neměl(a), a které mi nenáleží v rámci vykonávání mé pracovní činnosti, resp. studijních povinností, budu o této skutečnosti neprodleně informovat správce IS, resp. jeho části.

Budu chránit přidělená přístupová práva, neposkytnu tato přístupová práva jiné osobě a při ohrožení ochrany přístupových práv (prozrazení hesla, chyba v systému, porucha) vzniklý problém ohlásím bezodkladně správci systému, příp. nadřízenému.

Zavazuji se, že nebudu údaje poškozovat nebo je jinak ničit, neoprávněně zaznamenávat, kopírovat, přenášet nebo sdělovat či poskytovat neoprávněným osobám; nebudu činit pokusy o překonání bezpečnostních opatření a neoprávněnému získání přístupu k počítačovému systému nebo k jeho části. Nebudu využívat žádný program, programový kód ani jiné technické prostředky k automatickému spouštění jakékoli funkcionality informačních systému ani sestavovat URL odkazy pro spouštění jejich funkcionalit.

Jsem si vědom(a) své občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti v případě, že výše uvedené povinnosti poruším.