Mobilita doktorandů

Standard doktoranda (Opatření děkana Fakulty managementu č. 6/2017) upřesňuje další povinnosti studentů doktorského studia na Fakultě managementu VŠE v Praze nad rámec základních povinností vycházejících z § 47 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a ze Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze. Tento standard rovněž stanovuje (v souladu se zákonem o vysokých školách), že student (bez ohledu na formu studia) musí absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo se účastnit na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí. Lze případně zvolit i jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Zkušenosti vyjíždějících doktorandů lze nalézt v menu vlevo.