Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se konají 18. června 2020. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je 10. září 2020.

Uchazeč musí podat elektronickou přihlášku ke studiu na adrese http://prihlasky.vse.cz.
Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč číslo účtu a variabilní symbol, jež použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný.

Poplatek za přijímací řízení činí 810 Kč, u studijních programů v cizím jazyce činí 50 EUR.
Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacích zkouškách nevrací.

Do 29. května 2020 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Podmínky pro skládání přijímacích zkoušek

Skládat přijímací zkoušku mohou uchazeči, jež řádně podali přihlášku ke studiu a doložili na fakultu požadované dokumenty:

 • Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích (k dispozici na webové adrese na webové adrese http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece.
 • Strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací.
 • Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (úředně ověřenou kopii diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu). Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu.
 • Představu o zaměření disertační práce zpracovanou formou vědecké eseje v rozsahu 4–6 stran A4 v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. Přílohou předložené vědecké eseje je i podrobný seznam prostudované domácí a světové literatury pojednávající o dané problematice. Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno docenta nebo profesora, s nímž předem konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce. Seznam školitelů je pro uchazeče k dispozici na adrese https://www.fm.vse.cz/doktorske-studium/seznam-skolitelu/ .

Obsah přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí:

 • Odborná zkouška – koná se formou rozpravy k Představě o zaměření disertační práce zpracované formou vědecké eseje, resp. k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního programu a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu.
 • Zkouška z cizího jazyka – doba trvání zkoušky cca 30 min a její součástí je
  • četba odborného textu, sumarizace, obsah, případně překlad do češtiny,
  • rozprava na téma odborné specializace kandidáta a jeho výzkumného zaměření.
 • Všichni studenti povinně skládají zkoušku z anglického jazyka. Vládní stipendisté skládají navíc zkoušku z českého jazyka.
  Pro zahraniční studenty, kteří studují český program, platí stejné požadavky na přijímací zkoušky jako pro vládní stipendisty; výjimku tvoří pouze studenti ze Slovenské republiky, kteří skládají zkoušku jako studenti z České republiky.
 • Případné výjimky ve výběru jazyka v rámci přijímacích zkoušek jsou v pravomoci děkana fakulty, který rozhodne na základě písemné žádosti.

Hodnocení přijímací zkoušky

Odborná část zkoušky se hodnotí stupněm a slovním hodnocením. Jazyková část přijímací zkoušky se hodnotí stupněm.

Stupně jsou:

 • 1 – výborně
 • 2 – velmi dobře
 • 3 – dobře
 • 4 – nevyhověl

Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm 4 -nevyhověl, pak u přijímací zkoušky neprospěl. Komise zapíše stručné zdůvodnění tohoto výsledku.

Po ověření podmínek pro přijetí ke studiu a podle výsledku přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním programu děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k doktorskému studiu bude každému uchazeči odesláno v souladu se zákonem o vysokých školách.

Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí do doktorského studijního programu, resp. oboru, vč. rozhodnutí o formě studia a přijetí na katedru, dále pak pokyny pro zápis a zahájení studia.

Nebyl-li uchazeč ke studiu přijat výhradně pro nedostatek kapacity školitelů, platí výsledky jeho přijímací zkoušky jeden rok ode dne jejího konání; tento uchazeč se může předepsaným způsobem přihlásit v příštím řádném termínu přijímacího řízení s žádostí o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Děkan si vymezuje právo změnit v rozhodnutí o přijetí formu studia s ohledem na potřebu fakulty po konzultaci s garantem oboru. Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu v doktorském studijním programu, se stává studentem doktorského studia dnem zápisu do studia.

Podmínky studia v doktorském studijním programu upravuje Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze, který naleznete na

Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze platný pro studenty zapsané ke studiu od akademického roku 2019/2020 a později

Další povinnosti doktorandů FM upravuje Standard doktoranda dostupný na adrese https://www.fm.vse.cz/doktorske-studium/standard-doktoranda/.

Další informace poskytne studijní referentka doktorského studia Mgr. Irena Míková (mikovair@fm.vse.cz, 384 417 235).