Doktorské studium

Studijní program Ekonomika a management ve studijním oboru Management
Obor je akreditován v českém i v anglickém jazyce. Standardní doba studia jsou 3 roky, maximální doba studia je pět let.

Do 15. května 2018 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Přihláška ke studiu

Uchazeč musí podat elektronickou přihlášku ke studiu na adrese http://prihlasky.vse.cz.
Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč číslo účtu a variabilní symbol, jež použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný.

Poplatek za přijímací řízení činí 650 Kč, u studijních programů v cizím jazyce činí 50 EUR.
Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacích zkouškách nevrací.

Podmínky pro skládání přijímacích zkoušek

Skládat přijímací zkoušku mohou uchazeči, jež řádně podali přihlášku ke studiu a doložili na fakultu požadované dokumenty:

 • Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích (k dispozici na webové adrese http://veda.vse.cz/doktorske-studium/ prijimaci-rizeni).
 • Strukturovaný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací.
 • Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (úředně ověřenou kopii diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu).
 • Představu o zaměření disertační práce zpracovanou formou vědecké eseje v rozsahu 4–6 stran A4 v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. Přílohou předložené vědecké eseje je i podrobný seznam prostudované domácí a světové literatury pojednávající o dané problematice. Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno docenta nebo profesora, s nímž předem konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce. Seznam školitelů je pro uchazeče k dispozici na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky se konají 21. června 2018.

Obsah přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí:

 • Odborná zkouška – koná se formou rozpravy k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního programu a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu.
 • Zkouška z cizího jazyka – doba trvání zkoušky cca 30 min. a její součástí je
  • četba odborného obecně ekonomického textu (15–20 řádek), sumarizace, obsah, případně překlad do češtiny,
  • rozprava na téma odborné specializace kandidáta a jeho výzkumného zaměření.
 • Všichni studenti povinně skládají zkoušku z anglického jazyka.
 • Vládní stipendisté skládají navíc zkoušku z českého jazyka.
 • Pro zahraniční studenty, kteří studují český program, platí stejné požadavky na přijímací zkoušky jako pro vládní stipendisty; výjimku tvoří pouze studenti ze Slovenské republiky, kteří skládají zkoušku jako studenti z České republiky.
 • Případné výjimky ve výběru jazyka v rámci přijímacích zkoušek jsou v pravomoci děkana fakulty, který rozhodne na základě písemné žádosti.

Hodnocení přijímací zkoušky

Odborná část zkoušky se hodnotí stupněm a slovním hodnocením. Jazyková část přijímací zkoušky se hodnotí stupněm.

Stupně jsou:

 • 1 – výborně
 • 2 – velmi dobře
 • 3 – dobře
 • 4 – nevyhověl

Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm 4 -nevyhověl, pak u přijímací zkoušky neprospěl. Komise zapíše stručné zdůvodnění tohoto výsledku.

Po ověření podmínek pro přijetí ke studiu a podle výsledku přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním programu děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k doktorskému studiu bude každému uchazeči odesláno v souladu se zákonem o vysokých školách.

Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí do doktorského studijního programu, resp. oboru, vč. rozhodnutí o formě studia a přijetí na katedru, dále pak pokyny pro zápis a zahájení studia.
Nebyl-li uchazeč ke studiu přijat výhradně pro nedostatek kapacity školitelů, platí výsledky jeho přijímací zkoušky jeden rok ode dne jejího konání; tento uchazeč se může předepsaným způsobem přihlásit v příštím řádném termínu přijímacího řízení s žádostí o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Děkan si vymezuje právo změnit v rozhodnutí o přijetí formu studia s ohledem na potřebu fakulty po konzultaci s garantem oboru.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu v doktorském studijním programu, se stává studentem doktorského studia dnem zápisu do studia.

Podmínky studia v doktorském studijním programu upravuje Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze, který naleznete na: http://www.vse.cz/predpisy/395
Další povinnosti doktorandů FM upravuje Standard doktoranda.