Přijetí na základě výsledků studia ze střední školy

Konkrétní podmínky přijetí do bakalářského studijního programu v akademickém roce 2021/2022 budou zveřejněny po schválení Akademickým senátem Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, a to na přelomu října a listopadu 2021. Následující text není aktuální.


Podmínky pro akademický rok 2020/2021

Žádost o prominutí přijímací zkoušky je nutné zaslat písemně na příslušném formuláři na studijní oddělení fakulty do 31. 5. 2020 (datum podání zásilky). Způsob doložení splnění podmínek je následující a je také popsán přímo na formuláři. K žádosti je nutné přiložit kopie pololetních i výročních vysvědčení, ze kterých jsou patrné všechny výsledky předmětů započítané v souladu s dalším textem do průměru. Kopie vysvědčení je dále nutné doplnit souhrnným přehledem (nejlépe ve formě tabulky) obsahujícím výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a vybraný světový jazyk. Tento přehled musí být potvrzen střední školou, nebo je nutné mít úředně ověřené kopie vysvědčení. V případě víceletých gymnázií lze využít pouze výsledky z posledních čtyř ročníků školy.

Fakulta ověří, zda uchazeč:

  • absolvoval minimálně 3 roky předmět matematika a průměr 6 nejlepších známek z tohoto předmětu na pololetních i výročních vysvědčeních je do 2,00,
  • absolvoval minimálně 3 roky vybraný světový jazyk a průměr 6 nejlepších známek z tohoto předmětu na pololetních i výročních vysvědčeních je do 2,00.

Pokud bude vzhledem ke kapacitním omezením nutné sestavit pořadí uchazečů, bude se sestavovat na základě celkového průměru ze všech 12 známek. Může se tedy stát, že pro prominutí přijímací zkoušky bude nutný lepší průměr, než je požadovaná minimální hranice.