Přijetí na základě výsledků studia ze střední školy – alternativní možnost

Konkrétní podmínky přijetí do bakalářského studijního programu v akademickém roce 2021/2022 budou zveřejněny po schválení Akademickým senátem Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, a to na přelomu října a listopadu 2021. Následující text není aktuální.


Podmínky pro akademický rok 2020/2021

Žádost o prominutí přijímací zkoušky je nutné zaslat příslušném formuláři do 31. 5. 2020, a to buď písemně, nebo elektronicky na kontaktní údaje uvedené ve formuláři.

Uchazeč do formuláře vyplní svá hodnocení z matematiky a jednoho vybraného světového jazyka (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština – uchazeč zvolený jazyk označí ve formuláři) ze dvou posledních ročníků, ve kterých byl hodnocen, konkrétně pak z 1. pololetí předposledního ročníku, 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku. Na základě průměru těchto šesti známek je pak určeno bodové hodnocení vypočítané jako 100/ODMOCNINA(průměr); pokud toto bodové hodnocení dosáhne alespoň 55 bodů, je studentovi přijímací zkouška prominuta.

K žádosti není nutné přikládat kopie vysvědčení ani žádný jiný doklad, postačí uchazečovo čestné prohlášení ve formuláři – uvedené skutečnosti pak doloží při zápise do studia, a to buď originálem vysvědčení, ověřenými kopiemi vysvědčení, nebo originálem potvrzení o dosažených známkách vydaným střední školou.