Bakalářské studium

Podmínky pro akademický rok 2018/2019

Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů

Studenti se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet tak prostředí a podmínky pro plnění vytyčených cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit.

Klíčové kompetence, které jsou studiem rozvíjeny v povinné části, se týkají nejdůležitějších oblastí, jejichž řízení tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit sebe, řídit vztahy, řídit organizace, řídit kontext a řídit změny.

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Max. počet přijímaných studentů Forma studia
Bakalářský Ekonomika a management Management 3 roky 200 prezenční, kombinovaná*

*) V kombinované formě studia probíhá výuka formou soustředění 4× za semestr, a to v pátek a v sobotu.

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Splnění této podmínky prokazují uchazeči odevzdáním ověřených kopií maturitního vysvědčení a protokolu o výsledcích státní maturity (pokud byl v rámci jejich maturitní zkoušky vydán). Absolventi škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky) prokazují splnění podmínky nostrifikační doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Termín pro doložení těchto dokladů bude uchazeči oznámen v písemných vyrozuměních o výsledku přijímací zkoušky, resp. o prominutí přijímací zkoušky.

Možnosti přijetí bez přijímací zkoušky

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, o prominutí přijímací zkoušky požádají v souladu s podmínkami stanovenými v níže uvedených náležitostech žádosti a splní jednu z následujících podmínek:

 • Doloží průměrný prospěch z matematiky a některého ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština) do 1,85, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole. Náležitosti žádosti.
 • Jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov) v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio s.r.o. v akademickém roce 2017/2018 je mezi nejlepšími 40 % (tj. harmonizovaný percentil alespoň 60). Náležitosti žádosti.
 • Konali přijímací zkoušku pro ak. rok 2018/2019 z matematiky a cizího jazyka na některé z fakult VŠE v Praze a celkový počet bodů z těchto testů byl alespoň 100 (dílčí minima 50 bodů pro každý z testů nejsou stanovena). Tato podmínka platí pouze v případě 2. kola přijímacího řízení.

Pokud uchazeč doloží splnění obou podmínek pro prominutí přijímací zkoušky, bude mu započítána ta, která pro něho bude výhodnější. Po 13. 5. 2018 fakulta zpracuje přihlášky všech uchazečů, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky. V případě kladného vyřízení žádosti obdrží uchazeč dopis s oznámením o přijetí ke studiu s uvedeným termínem pro zápis do studia (v případě, že ověřenou kopii maturitního vysvědčení a protokolu přiložil již k žádosti o prominutí přijímací zkoušky), nebo dopis s oznámením, že splnil podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, ve kterém bude také uveden způsob doložení úspěšného složení maturitní zkoušky a termín pro zápis do studia. V opačném případě obdrží uchazeč dopis s oznámením, že mu přijímací zkouška nemůže být prominuta, a písemnou pozvánku k přijímací zkoušce.

Kapacitní omezení

V případě, že počet uchazečů, kteří splní základní podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, překročí kapacitní možnosti fakulty, bude rozhodnuto o prominutí přijímacích zkoušek na základě pořadí sestaveného podle dosažených výsledků. Toto pořadí se bude sestavovat pro každou z výše uvedených podmínek samostatně tak, aby poměr počtů uchazečů s prominutou přijímací zkouškou odpovídal poměru počtů žádostí doložených splněním příslušné podmínky.

Uchazeči, kterým nebude z kapacitních důvodů prominuta přijímací zkouška, nebo nesplní ani základní podmínky pro prominutí zkoušky, budou pozváni na řádný termín přijímací zkoušky a přijímací řízení pro ně bude pokračovat standardně.

Přijetí na základě přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

 • Předpoklady k manažerskému rozhodování
  • Testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd.
  • Příklady zadání naleznete zde (z ukázek testů z matematiky z jiných fakult VŠE, zveřejněných na www stránce VŠE, nelze vycházet).
 • Světový jazyk
  • Přijímací zkouška se koná z jednoho zvoleného světového jazyka. Možnosti jsou angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo španělština.
  • Cizí státní příslušníci, kteří nevykonali maturitní zkoušku v České nebo Slovenské republice a své vzdělání dokládají nostrifikační doložkou, nekonají přijímací zkoušku z českého jazyka. Vybraný světový jazyk však nesmí být úředním jazykem země, které je uchazeč státním občanem.
  • Požadavky jsou shodné s většinou ostatních fakult VŠE. Příklady zadání naleznete zde.

Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánku k přijímací zkoušce bude fakulta odesílat nejméně 1 měsíc před termínem přijímací zkoušky na elektronickou adresu (uvedenou v přihlášce). Vzhledem k tomu, že v této době ještě nebude mít kompletní a definitivní přehled o uchazečích, kteří žádají o prominutí přijímací zkoušky, a nebude o prominutí rozhodnuto, bude elektronická pozvánka odeslána všem uchazečům. Písemnou pozvánku k přijímací zkoušce pak v pozdějším termínu obdrží jen ti uchazeči, kterým nebude přijímací zkouška prominuta.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímací zkoušky do obou typů studijního programu se budou zpracovávat samostatně pro každou z nabízených forem studia. Bodové hranice se tak mohou pro jednotlivé formy studia lišit.

Minimální celkový počet bodů, který bude nutné získat pro úspěšné složení přijímací zkoušky, bude stanoven tak, aby těch, kteří jej nedosáhnou, bylo maximálně 20 % všech uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku. O přijetí pak rozhodne pořadí úspěšných uchazečů sestavené na základě celkového bodového zisku z přijímací zkoušky. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký bude odpovídat kapacitním možnostem fakulty. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí sestavené podle celkového počtu získaných bodů, splnění podmínek pro úspěšné složení přijímací zkoušky.

V případě 2. kola přijímacího řízení budou uchazeči vyrozuměni nejpozději do 1. 9. 2018.

2. kolo přijímacího řízení

Pokud nebude po ukončení zápisů do studia v bakalářském studijním programu naplněna kapacita fakulty, rozhodne děkan fakulty o vypsání druhého kola přijímacího řízení.
Přesné podmínky 2. kola přijímacího řízení budou v případě jeho vypsání zveřejněny na fakultní WWW stránce nejpozději do konce června 2018.

Aktualizace ze dne 30. června 2018

Děkan Fakulty managementu VŠE vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do studijního oboru Management v bakalářském studijním programu Ekonomika a management v prezenční formě. V souladu s vyhlášenými podmínkami budou ke studiu přijati studenti, kteří splní jednu z následujících podmínek (pouze vyjmenované možnosti, žádný fakultou organizovaný test se nebude konat):

 • Doloží průměrný prospěch z matematiky a některého ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština) do 1,85, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole. Náležitosti přihlášky.
 • Jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov) v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio s.r.o. v období mezi 9. prosincem 2017 a 18. srpnem 2018 je mezi nejlepšími 40 % (tj. harmonizovaný percentil alespoň 60). Náležitosti přihlášky.
 • Konali přijímací zkoušku pro ak. rok 2018/2019 z matematiky a cizího jazyka na některé z fakult VŠE v Praze a celkový počet bodů z těchto testů byl alespoň 100 (dílčí minima 50 bodů pro každý z testů nejsou stanovena).

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč nejpozději následující den (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč. Tento poplatek lze uhradit výhradně na účet uvedený v pokynech pro platbu.

Další informace podá zájemcům o studium proděkan pro studium J. Přibil (jiri.pribil@vse.cz).

Přihláška ke studiu

Termín odevzdání přihlášek na bakalářské studium

 • 1. kolo přijímacího řízení – 1. prosince 2017 – 30. dubna 2018
 • 2. kolo přijímacího řízení – 1. července 2018 – 19. srpna 2018 (vyhlášeno dne 30. června 2018)

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč nejpozději následující den (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč. Tento poplatek lze uhradit výhradně na účet uvedený v pokynech pro platbu.
Pokud uchazeč nemá možnost podat přihlášku elektronicky, přijme fakulta výjimečně přihlášku i v listinné podobě na předepsaném formuláři SEVT, poplatek se i v tomto případě zasílá výhradně na účet a s variabilním symbolem, které fakulta uchazeči sdělí (na elektronickou adresu, výjimečně i na poštovní adresu, kterou v přihlášce uvede).
Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontaktní adresu (e-mail), případně se o něm může přesvědčit v aplikaci pro podávání přihlášek.

Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímacích zkoušek na bakalářské studium je 8. června 2018 – konkrétní informace budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce.

Náhradní termín přijímacího řízení bude 13. června 2018 – jen na základě žádosti podané nejpozději v den řádného termínu přijímací zkoušky.

Zápis do studia je stanoven na 13. června 2018 pro uchazeče s prominutou přijímací zkouškou a na 27. června 2018 pro uchazeče, kteří skládali přijímací zkoušky.