Bakalářské studium

Podmínky pro akademický rok 2020/2021

Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů

Studenti se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet tak prostředí a podmínky pro plnění vytyčených cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit.

Klíčové kompetence, které jsou studiem rozvíjeny v povinné části, se týkají nejdůležitějších oblastí, jejichž řízení tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit sebe, řídit vztahy, řídit organizace, řídit kontext a řídit změny.

Typ studijního programu Název studijního programu Standardní délka studia Max. počet přijímaných studentů Forma studia
Bakalářský Management 3 roky 200 prezenční, kombinovaná*

*) V kombinované formě studia probíhá výuka formou soustředění 4× za semestr, a to v pátek, v sobotu a dle potřeby také v neděli.


I. Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Splnění této podmínky prokazují uchazeči odevzdáním ověřených kopií maturitního vysvědčení a protokolu o výsledcích státní maturity (pokud byl v rámci jejich maturitní zkoušky vydán).

Absolventi škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky) pro účely přijímacího řízení na VŠE mohou podat žádost o posouzení zahraničního vzdělání prostřednictvím aplikace, která je k dispozici na https://edu.vse.cz/. Dříve požadovaný doklad o obecném uznání zahraničního vzdělání v ČR (tzv. nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že VŠE vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace. Termín pro doložení těchto dokladů bude uchazeči oznámen v písemných vyrozuměních o výsledku přijímací zkoušky, resp. o prominutí přijímací zkoušky.

a) Přijetí na základě přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

 • Předpoklady k manažerskému rozhodování
  • Testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd.
  • Příklady zadání naleznete zde (z ukázek testů z matematiky z jiných fakult VŠE, zveřejněných na www stránce VŠE, nelze vycházet).
 • Světový jazyk
  • Přijímací zkouška se koná z jednoho zvoleného světového jazyka. Možnosti jsou angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo španělština.
  • Cizí státní příslušníci, kteří nevykonali maturitní zkoušku v České nebo Slovenské republice a své vzdělání dokládají nostrifikační doložkou, nekonají přijímací zkoušku z českého jazyka. Vybraný světový jazyk však nesmí být úředním jazykem země, které je uchazeč státním občanem.
  • Požadavky jsou shodné s většinou ostatních fakult VŠE. Příklady zadání naleznete zde.

b) Možnosti přijetí bez přijímací zkoušky

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, o prominutí přijímací zkoušky požádají v souladu s podmínkami stanovenými v níže uvedených náležitostech žádosti a splní jednu z následujících podmínek:

 • doloží průměrný prospěch z matematiky a některého ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština) do 2,00 včetně, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole – viz Náležitosti žádosti,
 • jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov v rámci Slovenské republiky) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (resp. Národných porovnávacích skúšok) u společnosti Scio s.r.o. v akademickém roce 2019/2020 je mezi nejlepšími 40 % (tj. harmonizovaný percentil alespoň 60) – viz Podrobnější informace o předávání výsledků,
 • absolvovali nepovinnou maturitní výběrovou zkoušku Matematika+ s výsledkem výborně až dobře,
 • konali přijímací zkoušku pro akademický rok 2020/2021 z matematiky a cizího jazyka na některé z fakult VŠE v Praze a celkový počet bodů z těchto testů byl alespoň 100 (dílčí minima 50 bodů pro každý z testů nejsou stanovena); tato podmínka platí pouze v případě vyhlášení 2. kola přijímacího řízení.

Děkan Fakulty managementu může dále individuálně rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky u uchazečů, kteří se s výbornými výsledky účastnili fakultou akceptovaných odborných soutěží (SOČ, olympiády) nebo oficiálních Přijímacích zkoušek nanečisto organizovaných Vysokou školou ekonomickou.

V případě, že počet uchazečů, kteří splní základní podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, překročí kapacitní možnosti fakulty, bude rozhodnuto o prominutí přijímacích zkoušek na základě pořadí sestaveného podle dosažených výsledků. Toto pořadí se bude sestavovat pro každou z výše uvedených podmínek samostatně tak, aby poměr počtů uchazečů s prominutou přijímací zkouškou odpovídal poměru počtů žádostí doložených splněním příslušné podmínky.

Uchazeči, kterým nebude z kapacitních důvodů prominuta přijímací zkouška, nebo nesplní ani základní podmínky pro prominutí zkoušky, budou pozváni na řádný termín přijímací zkoušky a přijímací řízení pro ně bude pokračovat standardně.


II. Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánku k přijímací zkoušce bude fakulta odesílat elektronicky na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce všem uchazečům (včetně těch, kteří žádají o prominutí přijímací zkoušky). Písemnou pozvánku k přijímací zkoušce pak v pozdějším termínu obdrží jen ti uchazeči, kterým nebude přijímací zkouška prominuta.


III. Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímací zkoušky do obou typů studijního programu se budou zpracovávat samostatně pro každou z nabízených forem studia. Bodové hranice se tak mohou pro jednotlivé formy studia lišit.

O přijetí do studia rozhoduje pořadí úspěšných uchazečů sestavené na základě celkového bodového zisku z přijímací zkoušky; výsledky obou částí se přitom sčítají a nejsou stanoveny dílčí hranice. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní kapacita fakulty a kvóty Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.

IV. Druhé kolo přijímacího řízení

Pokud nebude po ukončení zápisů do studia v bakalářském studijním programu naplněna kapacita fakulty, rozhodne děkan fakulty o vypsání druhého kola přijímacího řízení. Přesné podmínky 2. kola přijímacího řízení budou v případě jeho vypsání zveřejněny na této stránce nejpozději do konce června 2020.


V. Přihláška ke studiu

Termín odevzdání přihlášek na bakalářské studium

 • 1. kolo přijímacího řízení: 22. října 2019 – 30. dubna 2020,
 • 2. kolo přijímacího řízení: termín bude v případě jeho vyhlášení zveřejněn na této stránce nejpozději do konce června 2020.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč nejpozději následující den (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Tento poplatek lze uhradit výhradně na účet uvedený v pokynech pro platbu.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude–li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontaktní adresu (e-mail), a vždy se o něm může přesvědčit v aplikaci pro podávání přihlášek.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 810,- Kč je za všech okolností nevratný.


VI. Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímacích zkoušek na bakalářské studium je stanoven na 8. června 2020 – konkrétní informace budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce.

Náhradní termín přijímacího řízení je stanoven na 11. června 2020 – jen na základě žádosti podané nejpozději v den řádného termínu přijímací zkoušky.

Zápis do studia je stanoven na 18. června 2020. Zápis do studia bude umožněn také korespondenčně či jinou osobou na základě plné moci.

VII. Dny otevřených dveří

Pro zájemce o studium jsou určeny dny otevřených dveří. Oficiální dny otevřených dveří proběhnou 29. ledna a 4. dubna 2020 – podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty managementu VŠE. Fakulta managementu VŠE pořádá rovněž neoficiální dny otevřených dveří. Přesné datum jejich konání bude zveřejněno v dostatečném časovém předstihu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!