Bakalářské studium

Aktualizované podmínky pro akademický rok 2020/2021

Aktualizace ze dne 20. 5. 2020, 15.00:
Vzhledem k aktuální situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra České republiky k prevenci šíření koronaviru schválil Akademický senát Fakulty managementu VŠE změnu podmínek přijímacího řízení tak, jak to umožňuje Zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Tyto podmínky jsou finální pro první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021.


Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů

Studenti se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet tak prostředí a podmínky pro plnění vytyčených cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit.

Klíčové kompetence, které jsou studiem rozvíjeny v povinné části, se týkají nejdůležitějších oblastí, jejichž řízení tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří sem především schopnost řídit sebe, řídit vztahy, řídit organizace, řídit kontext a řídit změny.

Typ studijního programu Název studijního programu Standardní délka studia Počet přijímaných studentů Forma studia
Bakalářský Management 3 roky 300
(předpokládaný, obě formy celkem)
prezenční, kombinovaná*

*) V kombinované formě studia probíhá výuka formou soustředění 4× za semestr, a to v pátek, v sobotu a dle potřeby také v neděli.


I. Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Splnění této podmínky prokazují uchazeči odevzdáním ověřených kopií maturitního vysvědčení a protokolu o výsledcích státní maturity (pokud byl v rámci jejich maturitní zkoušky vydán).

Absolventi škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky) pro účely přijímacího řízení na VŠE mohou podat žádost o posouzení zahraničního vzdělání prostřednictvím aplikace, která je k dispozici na https://edu.vse.cz/. Dříve požadovaný doklad o obecném uznání zahraničního vzdělání v ČR (tzv. nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že VŠE vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace. Termín pro doložení těchto dokladů bude uchazeči oznámen v písemných vyrozuměních o výsledku přijímací zkoušky, resp. o prominutí přijímací zkoušky.

Vzhledem k termínu přijímací zkoušky mohou tuto konat i uchazeči, kteří ještě nemají řádně ukončeno středoškolské studium. V tomto případě však musí úspěšné ukončení studia doložit nejpozději do 15. 10. 2020.

a) Přijetí na základě přijímací zkoušky

Vzhledem k nutnosti zajištění rovných podmínek pro všechny uchazeče bude mít přijímací zkouška formu odborné eseje na zadané téma z oblasti managementu, která bude zacílena na konkrétní téma a prostřednictvím doplňujících otázek ověří schopnost uchazeče nalézt a pracovat s informacemi a prezentovat vlastní názor. Zadání eseje bude zveřejněno v termínu stanoveném v článku VI. na stránce https://www.fm.vse.cz/prijimacky-bc/ spolu s požadavky na její odevzdání (formát, způsob odevzdání). Absolvování přijímacího testu bude vyžadovat pouze počítač s připojením k internetu s libovolným nainstalovaným webovým prohlížečem a libovolným textovým editorem, a dále e-mailovou schránku, ze které bude esej odevzdána k vyhodnocení.

Esej bude psána výhradně v českém nebo slovenském jazyce.

b) Možnosti přijetí bez přijímací zkoušky

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, o prominutí přijímací zkoušky požádají v souladu s podmínkami stanovenými v níže uvedených náležitostech žádosti a splní jednu z následujících podmínek:

  • doloží průměrný prospěch z matematiky a některého ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština) do 2,00 včetně, pokud studovali každý z těchto předmětů alespoň 3 roky na české nebo slovenské střední škole – viz Náležitosti žádosti,
  • jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov v rámci Slovenské republiky) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (resp. Národných porovnávacích skúšok) u společnosti Scio s.r.o. v akademickém roce 2019/2020 je mezi nejlepšími 40 % (tj. harmonizovaný percentil alespoň 60) – viz Podrobnější informace o předávání výsledků,
  • absolvovali nepovinnou maturitní výběrovou zkoušku Matematika+ s výsledkem výborně až dobře.

Rozhodnutím děkana fakulty je  umožněno prominutí přijímací zkoušky také na základě výsledků studia na české nebo slovenské střední škole, a sice takto: Studentům, kteří doloží své hodnocení z matematiky a vybraného světového jazyka (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština) ze třech posledních vysvědčení, ve kterých byli v těchto předmětech hodnoceni, bude z průměru těchto šesti známek vypočítáno bodové hodnocení jako 100/ODMOCNINA(průměr); pokud toto bodové hodnocení dosáhne alespoň 55 bodů, je studentovi přijímací zkouška prominuta. Podrobné informace a formulář Žádosti o mimořádné prominutí přijímací zkoušky jsou uvedeny na zvláštní stránce.  Děkan v tomto případě může individuálně rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky u uchazečů, kteří některou z vyhlášených podmínek neplní, avšak povaha jejich středoškolského studia je srovnatelná s vyhlášenými podmínkami pro prominutí (zejména uchazečům s českou nebo slovenskou státní příslušností studujícím v zahraničí).

Děkan Fakulty managementu může dále individuálně rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky u uchazečů, kteří se s výbornými výsledky účastnili fakultou akceptovaných odborných soutěží (SOČ, olympiády) nebo oficiálních Přijímacích zkoušek nanečisto organizovaných Vysokou školou ekonomickou.


II. Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce těm uchazečům, kteří k datu jejího odeslání nebudou mít přijímací zkoušku prominutu, a to nejpozději 15 dnů před termínem jejího konání.


III. Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímací zkoušky do obou typů studijního programu se budou zpracovávat samostatně pro každou z nabízených forem studia. Bodové hranice se tak mohou pro jednotlivé formy studia lišit.

Esej bude ohodnocena maximálně 100 body. Bodové ohodnocení vznikne jako průměr hodnocení tří členů přijímací komise; předsedou komise je proděkan pro studium, další dva členy pak jmenuje děkan fakulty.

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.


IV. Druhé kolo přijímacího řízení

Pokud nebude po ukončení zápisů do studia v bakalářském studijním programu naplněna kapacita fakulty, rozhodne děkan fakulty o vypsání druhého kola přijímacího řízení. Přesné podmínky 2. kola přijímacího řízení budou v případě jeho vypsání zveřejněny na této stránce nejpozději do 15. července 2020.


V. Přihláška ke studiu

Termín odevzdání přihlášek na bakalářské studium

  • 1. kolo přijímacího řízení: 22. října 2019 – 30. dubna 2020,
  • 2. kolo přijímacího řízení: termín bude v případě jeho vyhlášení zveřejněn na této stránce nejpozději do 15. července 2020.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč nejpozději následující den (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Tento poplatek lze uhradit výhradně na účet uvedený v pokynech pro platbu.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude–li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontaktní adresu (e-mail), a vždy se o něm může přesvědčit v aplikaci pro podávání přihlášek.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 810,- Kč je za všech okolností nevratný.


VI. Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín přijímacích zkoušek na bakalářské studium je stanoven na středu 17. června 2020 v 18.00 hodin SELČ – další informace budou uchazeči oznámeny v pozvánce k přijímací zkoušce.

Zápis do studia bude organizován výhradně distančně, a to buď korespondenčně, nebo prostřednictvím informačního systému, v němž uchazeč podal přihlášku – konkrétní informace budou uchazeči oznámeny v rozhodnutí o přijetí ke studiu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na e-mail prijimacky.fm@vse.cz