Podmínky distančního konání státních zkoušek a obhajob závěrečných prací na Fakultě managementu

Státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací budou probíhat za podmínek stanovených vládou ČR zpravidla prezenčně v rámci termínů vypsaných v InSIS.

Pokud však student uvede závažné důvody, proč se nemůže zúčastnit osobně, bude se moci zúčastnit termínu umožňujícího zkoušení či obhajoby práce distančně. Tyto termíny jsou vypsány v InSIS jako ONLINE termíny ve druhé polovině června.

V tomto případě je potřeba v dostatečném předstihu kontaktovat Martina Musila a sdělit důvody a příslušné identy zkoušek či obhajob, které chce student složit distančně. Na základě těchto žádostí pak proběhne přihlášení na termíny vypsané v InSIS.

Podmínky konání online termínů zahrnují následující technická a organizační opatření k zajištění maximálně spravedlivého průběhu:

Technická opatření

 • Zkouška či obhajoba se koná v prostředí MS Teams v k tomu určené třídě, do které bude student přidán po uzavření termínu v InSIS
 • Student musí být vybaven kamerou a mikrofonem, zapnutými po celou dobu konání zkoušky či obhajoby.
 • Student musí být po celou dobu konání zkoušky či obhajoby, včetně případné přípravy, sám v uzavřené místnosti, což musí být schopen kdykoliv na žádost členů zkušební komise prokázat pomocí své kamery.
 • Student je přítomen ve třídě s dostatečným předstihem dle harmonogramu. Připojí se při vytvoření schůzky s jeho jménem.
 • Student může být zkušební komisí kdykoliv vyzván ke sdílení své obrazovky.
 • Celý průběh zkoušky či obhajoby, vč. případné přípravy, je nahráván.

Organizační opatření pro státní zkoušku

 • Student si otázku vylosuje na začátku zkoušky určením pořadového čísla papírku s otázkou (pořadová čísla budou určena náhodně).
 • Přípravu student vypracovává na připravený prázdný papír. Žádné jiné pomůcky nejsou povoleny.

Organizační opatření pro obhajobu závěrečné práce

 • Student může mít připravenou prezentaci své obhajoby. Student může mít k ruce svoji práci nebo výpisky z ní a posudky.

Opatření při problémech se spojením

 • Pokud případné občasné výpadky signálu nebudou mít vliv na srozumitelnost, pohlíží se na takovou zkoušku, či obhajobu jako na technicky bezproblémově proběhlou.
 • V případě nedostatečného signálu, jeho zásadních výpadků nebo dalších překážek vyšší moci, které neumožní odpovídající průběh zkoušky či obhajoby, bude taková zkouška či obhajoba rozhodnutím komise zrušena a bude na ni pohlíženo, jako kdyby se neuskutečnila.

Pokud student nebude schopen či ochoten tato opatření akceptovat, nemůže konat zkoušku či obhajobu distančně a bude moci využít standardních srpnových termínů, vypsaných v InSIS.