Doktorské studium

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

 • Management

Obor akreditován v českém i v anglickém jazyce. Standardní doba studia jsou 3 roky, maximální doba studia je pět let.

Podmínky přijímacího řízení

Každý student doktorských studijních programů musí skládat přijímací zkoušku.

Do 15. května 2017 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč získá přihlášku na adrese: http://insis.vse.cz/prihlaska/.

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 činí: 640,- Kč

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u všech studijních programů v cizím jazyce činí: 50,- EUR

(Platba je uznána v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-li částka nižší (např. banka si strhne manipulační poplatek), nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.)

Zahraniční uchazeč může poplatek uhradit jak v české měně (Kč), tak i v jiné měně ve výši odpovídající příslušnému poplatku, podle kurzu vedeného ČNB ke dni úhrady.

Platba za administrativní poplatek musí být odeslána nejpozději do 15. května 2017.

Uchazeč může podat přihlášky i na více oborů (nikoliv forem studia), je však nutné pro každý obor podat samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením. U doktorského studia se však předpokládá vyhraněný zájem uchazeče o konkrétní obor.

Administrativní poplatek za přijímací řízení v případě neúčasti na přijímacích zkouškách se nevrací.

K přihlášce ke studiu je třeba do 15. května 2017 doručit na FM

 1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, které naleznete na adrese http://veda.vse.cz/wp-content/uploads/2014/05/Dodatek-k-prihlasce-a-Prohlaseni.docx,
 2. stručný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací,
 3. doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (příp. úředně ověřená kopie diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu),
 4. uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu,
 5. představu o zaměření disertační práce zpracovanou formou vědecké eseje v rozsahu 4 – 6 stran A4 v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce. Přílohou předložené vědecké eseje je i podrobný seznam prostudované domácí a světové literatury pojednávající o dané problematice. Uchazeč je povinen v přihlášce uvést jméno docenta nebo profesora, s nímž předem konzultoval zaměření zamýšleného tématu disertační práce. Seznam školitelů je pro uchazeče k dispozici na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se konají 21. června 2017.
Konat zkoušku v náhradním termínu lze umožnit pouze na základě včas předložené, odůvodněné žádosti (povoluje děkan FM). Náhradní termín – září 2017.

Podrobnější informace ke konání přijímací zkoušky budou uvedeny v pozvánce k přijímací zkoušce.

Před přijímací zkouškou uchazeč

 • prokáže svoji totožnost a občanství občanským průkazem, popř. pasem,
 • předloží další náležitosti podle pozvánky k přijímací zkoušce.

Přijímací zkouška se skládá z

 • odborné zkoušky,
 • zkoušky z anglického jazyka.

Odborná zkouška

Koná se formou rozpravy k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost studijního programu a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Při odborné rozpravě se předpokládá úroveň znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky daného oboru magisterského stupně studia na FM VŠE.

Zkouška z cizích jazyků

Doba trvání zkoušky cca 30 min. a její součástí je

 1. četba odborného obecně ekonomického textu (15 – 20 řádek), sumarizace, obsah, případně překlad do češtiny,
 2. rozprava na téma odborné specializace kandidáta a jeho výzkumného zaměření.

Studenti na FM povinně skládají zkoušku z anglického jazyka;

 1. vládní stipendisté skládají navíc zkoušku z českého jazyka,
 2. pro zahraniční studenty, kteří studují český program, platí stejné požadavky na přijímací zkoušky jako pro vládní stipendisty; výjimku tvoří pouze studenti ze Slovenské republiky, kteří skládají zkoušku jako studenti z České republiky,
 3. případné výjimky ve výběru jazyka v rámci přijímacích zkoušek jsou v pravomoci děkana fakulty, který rozhodne na základě písemné žádosti.

Hodnocení přijímací zkoušky

Odborná část zkoušky se hodnotí stupněm a slovním hodnocením. Jazyková část přijímací zkoušky se hodnotí stupněm.

Stupně jsou:

 • 1 – výborně
 • 2 – velmi dobře
 • 3 – dobře
 • 4 – nevyhověl

Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm 4 -nevyhověl, pak u přijímací zkoušky neprospěl. Komise zapíše stručné zdůvodnění tohoto výsledku.

Po ověření podmínek pro přijetí ke studiu a podle výsledku přijímací zkoušky, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním programu děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k doktorskému studiu bude každému uchazeči odesláno v souladu se zákonem o vysokých školách.

Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí do doktorského studijního programu, resp. oboru, vč. rozhodnutí o formě studia a přijetí na katedru, dále pak pokyny pro zápis a zahájení studia.

Nebyl-li uchazeč ke studiu přijat výhradně pro nedostatek kapacity školitelů, platí výsledky jeho přijímací zkoušky jeden rok ode dne jejího konání; tento uchazeč se může předepsaným způsobem přihlásit v příštím řádném termínu přijímacího řízení s žádostí o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Děkan si vymezuje právo změnit v rozhodnutí o přijetí formu studia s ohledem na potřebu fakulty po konzultaci s garantem oboru.

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty, který rozhodnutí vydal, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu v doktorském studijním programu, se stává studentem doktorského studia dnem zápisu do studia.

Podmínky studia v doktorském studijním programu upravuje Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze a Standard doktoranda FM VŠE.

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium FM