Výběrové řízení – zaměstnanecká zahraniční mobilita

Děkan Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici juniorního výzkumníka/výzkumnice:

Název projektu: Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE

Projekt: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008016

Pozice: Výzkumník/výzkumnice v rámci mobility Výzkum spotřebitelských subkultur v rámci nových kreativních průmyslů

Místo realizace: Bauhaus University Weimar, Německo

Termín realizace: 1. dubna – 30. září 2018, návratová fáze 1. října 2018 – 31. března 2019

Obor výzkumu: Společenskovědní znalosti pro netechnické inovace, Nové kulturní a kreativní průmysly

Popis výzkumu

Juniorní výzkumný pracovník se bude účastnit na výzkumných aktivitách Bauhaus-Universität Weimar v rámci kompetenčního centra Medienanthropologie. Výzkum se zaměří na předpoklady společensky udržitelného rozvoje digitální ekonomiky. V užším smyslu se bude jednat o výzkum vybrané spotřební subkultury, která vzniká v souvislosti s rozvojem online mobilních technologií. Hlavním cílem mobility je transfer znalostí, výzkumných přístupů a způsobů konceptualizace oblasti sociálních důsledků digitálních technologií. Další cílem je navázání a rozšíření spolupráce. Očekávaným výstupem je min. jedno vystoupení na mezinárodní konferenci, zaslání alespoň jednoho článku do kvalitního zahraničního časopisu a realizace alespoň jednoho interního semináře na FM VŠE v návratové fázi.

Porozumění sociokulturním dopadům (ve smyslu příležitostí a rizik, negativních a pozitivních dopadů) nových technologií a jejich vlivu na jednání sociálních aktérů, respektive spotřební chování, je dnes jedním z klíčových předpokladů manažerského rozhodování v oblasti marketingu. Z výzkumně metodologického hlediska je pak potřeba reflektovat soudobé tendence postupného směřování sociálně-vědního výzkumu směrem k inovativním výzkumným designům, kterým byla v ČR doposud věnována spíše okrajová pozornost.

Hostitelské pracoviště se výzkumně pohybuje v oblasti mediálních studií, přičemž je orientováno na výzkumné přístupy z oblasti antropologie médií. Je známé soustředěním výzkumu na problematiku nových médií, má bohaté zkušenosti s mezinárodní výzkumnou spoluprací, disponuje širokým týmem seniorních i juniorních výzkumníků. Pracovníkovi umožní (mentorované) zapojení do výzkumu na hostitelské instituci získat nové znalosti a dovednosti v oblasti organizace, řízení, metodologie a konceptualizace výzkumu, které pak bude moci přenést na FM VŠE.“

Požadavky na účastníka

Účastník musí být výzkumným pracovníkem – juniorem. Jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR) a být v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a mít doporučení školitele. Účastník zároveň musí mít v zahraniční zajištěného mentora, který splňuje tyto požadavky:

 1. minimální hodnota H-index 8,5 (výpočet dle normalizační tabulky a údajů s databází Web of Science a Scopus; výzkumný pracovník v sociálních a humanitních vědách výši h-indexu nedokládá),
 2. podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel (nesmí se jednat o interní grant), nebo mentor musí prokázat publikační činnost v posledních 5 letech v rozsahu minimálně 3 publikační výstupy.

Kritéria výběru

Výběr proběhne na základě těchto kritérií:

 1. soulad zaměření výzkumné činnosti pracovníka s výzkumným zaměřením mobility v rámci projektu doložený stávající publikační činností a realizovanými vědeckými projekty,
 2. výše H-indexu pracovníka podle WoS nebo Scopus,
 3. kvalita publikační činnosti pracovníka (publikace v zahraničních recenzovaných časopisech registrovaných v databázích WoS a Scopus, s preferencí časopisů 4/3/2 level dle ABS 2015 (Association of Business Schools Academic Journal Quality Guide), též publikace na konferencích registovaných v CPCI).

Termín vyhlášení výběru: 15. ledna 2018

Ukončení příjmu žádostí: 15. února 2018

Termín oznámení výsledků: 16. února 2018

Lhůta pro odvolání: Lhůta pro odvolání je stanovena na dobu 14 dní od doručení vyrozumění o výsledku výběrového řízení

Forma podání přihlášky: Přihlášky s výše uvedenými doklady zasílejte na e-mail: martin.lusticky@vse.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Přílohy přihlášky

 • kopie diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání (případně jeho nostrifikace, v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
 • profesní životopis uchazeče
 • přehled publikační činnosti uchazeče
 • přehled realizovaných vědeckých projektů uchazeče
 • doporučení školitele v případě Ph.D. studenta
 • zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru a informace o hostitelské organizaci (zdůvodnění relevance mobility; možné doložit až k pohovoru)
 • harmonogram mobility (mobilita, návratová fáze, vč. návrhu plánované účasti na konferenci, plánované publikace; možné doložit až k pohovoru)
 • profesní životopis mentora (možné doložit až k pohovoru)
 • přehled realizovaných vědeckých projektů mentora (možné doložit až k pohovoru)
 • přehled publikační činnosti mentora (možné doložit až k pohovoru)

Ke stažení